Administracja

 Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego UŁ oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Szanowni Państwo, z dniem 26 czerwca 2019 r., weszło w życie zarządzenie Rektora UŁ nr 84 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Zarządzenie Rektora nr 84 z 25.06.2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 84 z 25.06.2019 r.

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się też w Bazie Aktów Wewnętrznych pod następującym linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9884/5/ .

  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA, ZDROWIA LUB BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ORAZ W RAZIE WYPADKU LUB AWARII POWSTAŁYCH NA TERENIE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

1.     Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego określa obowiązująca w UŁ   Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi działaniami niekonwencjonalnymi i terrorystycznymi w obiektach i na terenie Uniwersytetu Łódzkiego

2.     Każda osoba będąca świadkiem powstania zagrożenia dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Centrum Powiadomienia Ratunkowego (tel. 112) oraz administratora budynku/kierownika administracyjneg

3.     Każda osoba przebywająca na terenie Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia administratora budynku/kierownika administracyjnego WSMiP (tel. 635-55-46, e-mail anita.pietrzak@uni.lodz.pl) o awariach urządzeń lub instalacji, uszkodzeniach i usterkach oraz innych problemach związanych z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia

4.     Awarie urządzeń i instalacji, które powstały po godzinach pracy administratora budynku/kierownika administracyjnego należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi recepcji lub portierni:

·       ul. Narutowicza 59a         635-55-43;

·       ul. Lindleya 5a                 635-55-48;

·       ul. Lindleya 1/3                635-40-54.

5.     Awarie wymagające natychmiastowego usunięcia należy zgłaszać do odpowiednich służb:

1)    pogotowia energetycznego (tel. 991);

2)    pogotowia gazowego (tel. 992);

3)    pogotowia ciepłowniczego (tel. 993);

4)    pogotowia wodno-kanalizacyjnego (tel. 994);

5)    Straży Pożarnej (tel. 998).

6.     Administrator budynku/kierownik administracyjny po uzyskaniu informacji dotyczącej wypadku, awarii lub bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia osób:

1)    udaje się bezzwłocznie na miejsce zdarzenia celem weryfikacji stopnia zagrożenia;

2)    informuje dziekana, Rektora UŁ lub Kanclerza UŁ o zaistniałym zdarzeniu, a następnie, jeśli to konieczne:

a)    zawiadamia wszystkie osoby znajdujące się w sferze zagrożenia o powstałym zdarzeniu,

b)    zarządza otwarcie wszystkich wyjść ewakuacyjnych,

c)     zarządza ewakuację osób i kieruje nią zgodnie z przyjętą procedurą i planem,

d)    przeprowadza ewakuację ważnej dokumentacji i mienia z objętych zdarzeniem pomieszczeń lub terenu,

e)    zarządza zamknięcie głównych zaworów wody i gazu oraz wyłączenie energii elektrycznej,

f)      zarządza zamknięcie na poszczególnych kondygnacjach budynku przejść prowadzących do miejsca zdarzenia,

g)    wprowadza zakaz wejścia na teren zdarzenia dla osób postronnych,

h)    kieruje akcją ratowniczą do chwili przybycia odpowiednich służb,

i)       zarządza użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,

j)       zabezpiecza miejsca zdarzenia taśmą ostrzegawczą,

k)     współpracuje z komendantem przybyłych służb porządkowych lub kierownikiem jednostki ratowniczej,

l)       sprawdza opuszczenie pomieszczeń objętych zdarzeniem oraz informuje o tym kierującego akcją ratunkową,

m)   zabezpiecza pomieszczenia i wyposażenie techniczne objęte zdarzeniem.

7.     Osoby przebywające na terenie zdarzenia są zobowiązane w szczególności do:

1)    stosowania się do przekazywanych zaleceń;

2)    wykonywania poleceń osób prowadzących ewakuację;

3)    niezwłocznego przystąpienia do ewakuacji;

4)    zamknięcia okien, wyłączenia urządzeń elektrycznych i gazowych oraz sprzętu elektronicznego;

5)    zapewnienia doraźnej pomocy osobom poszkodowanym;

6)    opuszczenia miejsca zdarzenia oraz udania się do wyznaczonego miejsca zbiórki.

8.     Jeżeli stan zagrożenia dla życia lub zdrowia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć, niezwłocznie przerywa się ich prowadzenie, a w razie konieczności opuszcza się zagrożone miejsce zgodnie z planem ewakuacji.

9.     Dziekan, Rektor UŁ lub Kanclerz UŁ wprowadza zakaz korzystania z pomieszczeń lub wyposażenia technicznego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia. Pomieszczenie lub wyposażenie techniczne może zostać ponownie dopuszczone do użytku po stwierdzeniu przez dziekana, Rektora UŁ lub Kanclerza UŁ usunięcia zagrożenia.

10. Decyzję o wprowadzeniu kwarantanny budynku lub pomieszczeń albo ich części podejmuje dziekan, Rektor UŁ lub Kanclerz UŁ, po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami lub na ich wniosek.

11. Wszystkie zgłoszone lub stwierdzone awarie lub zdarzenia niebezpieczne dla życia bądź zdrowia oraz informacje o sposobie ich usunięcia albo informacje o podjętych działaniach zapobiegających powstaniu tych zagrożeń dokumentowane są przez administratora budynku/kierownika administracyjnego.

 

Obowiązki administratora budynku/kierownika administracyjnego w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia

Do zadań administratora budynku/kierownika administracyjnego w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia należy w szczególności:

1)    utrzymanie dróg ewakuacyjnych w budynku w stanie niestwarzającym zagrożeń dla ich użytkowników;

2)    właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych w budynku;

3)    oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, do których dostęp osobom nieuprawnionym jest wzbroniony;

4)    zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku, w tym kontrolowanie jego stanu technicznego, nadzorowanie prowadzonych w budynku prac konserwatorskich i remontowych oraz dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzeń i instalacji;

5)    zapewnienie utrzymania urządzeń technicznych i sprzętu w stanie zapewniającym pełną sprawność ich działania oraz bezpieczeństwo;

6)    zabezpieczenie przed uruchomieniem, na wniosek użytkowników, niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń technicznych i sprzętu oraz oznakowanie ich w sposób wyraźny i widoczny;

7)    zlecanie przeprowadzenia przeglądów okresowych budynku oraz nadzór nad terminowym ich wykonywaniem;

8)    zamieszczenie w widocznych miejscach w budynku informacji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń i wyposażenia technicznego budynku;

9)    zamieszczenie w widocznych miejscach w budynku informacji o postępowaniu w razie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, wypadku lub awarii oraz planu ewakuacji osób z budynku;

10) zapewnienie sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku oraz apteczek pierwszej pomocy;

11) przyjęcie informacji o zdarzeniach lub awariach oraz sprawowanie nadzoru nad ich usunięciem;

12) dokumentowanie zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz sposobu jego usunięcia albo podjęcie działań zapobiegających temu zagrożeniu;

13) dbanie o czystość i bezpieczeństwo w budynku i na jego terenie.

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)