Prace i egzaminy dyplomowe

ZASADY DYPLOMOWANIA

prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na

Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytetu Łódzkiego

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 26.01.2012 r. począwszy od roku akademickiego 2012/13 prace magisterskie i licencjackie będą oceniane według poniższych, jednolitych i sformalizowanych kryteriów.

 

Zalecenia co do wymogów i kryteriów oceny prac licencjackich i magisterskich:

Zalecenia ogólne

Za zapewnienie właściwej jakości dyplomowania odpowiada Dziekan Wydziału we współpracy z Kierownikiem Katedry/ Zakładu w którym prowadzone jest seminarium dyplomowe oraz z Wydziałowym Koordynatorem ds. Jakości Kształcenia, szczególnie w zakresie kompetencji merytorycznej Promotorów i Recenzentów prac.

Propozycje seminariów licencjackich/ magisterskich prowadzonych przez Promotorów są ogłaszane w terminie określonym przez Dziekana, jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr w trakcie którego prowadzone są seminaria.

Zmiana promotora może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu akceptacji poprzedniego i nowego Promotora lub obligatoryjnie w przypadku zawieszenia przez Promotora pracy na Wydziale (urlop, zakończenie stosunku pracy). Decyzję o zmianie promotora podejmuje Dziekan na wniosek Kierownika Katedry/ Zakładu w którym prowadzone jest seminarium.

Zarówno  w  przypadku  pracy magisterskiej,  jak  i  licencjackiej,  Autor/Autorka  musi  wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, oraz język. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły. Niżej zalecana objętość może być przekroczona, ale w wyraźnie uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z promotorem pracy. Zarówno praca licencjacka, jak i magisterska, podlegają recenzji wykonanej przez recenzenta posiadającego wiedzę z danej dziedziny, którego wyznacza promotor, za zgodą Kierownika Katedry/ Zakładu,   oraz stanowią przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu licencjackiego bądź magisterskiego.

Temat  pracy  musi  być  związany  ze  specjalnością  i  kierunkiem  kształcenia studenta/studentki. Promotor oraz recenzent powinien wykazywać się weryfikowalną kompetencją związaną z profilem i dziedziną wiedzy znajdującymi zastosowanie w pracy licencjackiej lub magisterskiej. Tematy prac licencjackich/ magisterskich muszą być zatwierdzone przez Radę Wydziału na początku drugiego semestru seminarium licencjackiego/ magisterskiego.

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów licencjackich lub magisterskich może nastąpić jedynie po przyjęciu przez Promotora całości ostatecznej wersji pracy licencjackiej/magisterskiej. 

Za merytoryczną poprawność pracy odpowiada Promotor, który musi zwracać szczególną uwagę na temat pracy (możliwość powtarzanie się tematów prac prowadzonych w różnych Jednostkach WSMiP, czemu należy zapobiegać) oraz kwestię wymagań wynikających z ustawy o prawach autorskich oraz poprawność językową i stylistyczną pracy.

 

1.   Charakter pracy

Praca licencjacka i magisterska nie może nosić cech plagiatu i każdorazowo przed jej złożeniem podlega sprawdzeniu antyplagiatowemu. Jeżeli w tym postępowaniu okaże się, że praca charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zapożyczeń nie może być dopuszczona do postępowania dyplomowego. W takim przypadku Dziekan może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i powołać Komisję mającą na celu ustalenie przyczyn niesamodzielności takiej pracy, która może wnioskować o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Autora/Autorki plagiatu.

 

Student/ Studentka zobowiązany/a jest do złożenia do Dziekanatu pracy dyplomowej do 30 września roku akademickiego kończącego okres jego/jej studiów. W uzasadnionym przypadku może zgłosić wniosek o przedłużeniu terminu jej złożenia o jeden miesiąc po uzyskaniu akceptacji Promotora oraz Kierownika Katedry/ Zakładu w którym prowadzone jest seminarium. Decyzję o przedłużeniu terminu podejmuje Dziekan.

 

W przypadku nie złożenia przez Studenta/ Studentkę pracy oraz wymaganych regulaminem dokumentów lub nie przystąpienia w wyznaczonym terminie do egzaminu dyplomowego Dziekan skreśla Studenta/ Studentkę z listy studentów lub kieruję Studenta/ Studentkę na powtarzanie roku.

 

Praca licencjacka:

 •   może mieć charakter opisowy bądź empiryczny,
 •   zalecana  objętość  do  45  stron  standardowego  maszynopisu  (max.  80  tys.  znaków  ze spacjami),
 •   wstęp powinien formułować cel pracy, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu,
 •   Autor/Autorka powinna dokonać samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych,
 •   w pracy opartej o literaturę przedmiotu, od Autora/Autorki oczekuje się samodzielności w sposobie interpretacji przedstawionego materiału,
 •   w pracy opartej o materiał pierwotny, Autor/Autorka powinna wykazać się umiejętnością stosowania technik analitycznych zgodnych z dziedziną studiów,
 •   liczba pozycji bibliograficznych wykorzystanych w pracy nie powinna być mniejsza od 20 i powinna obejmować opracowania naukowe,

 

Praca magisterska:

powinna prezentować rezultaty samodzielnie wykonanego zadania badawczego, pod kierunkiem promotora, zalecana objętość nie powinna przekraczać 80   stron (max. 150 tys. znaków ze spacjami).

a) może mieć charakter:

 • systematyzujący -  przedstawiający nowe poglądy z danej dziedziny,
 • badawczy – zmierzający do wykrycia nowych zależności lub aspektów zjawisk
 • projektu badawczego
 • studium o charakterze teoretycznym. 

b) powinna zawierać:

 • wyraźne określenie problemu teoretycznego lub empirycznego i umiejscowienie go w dotychczasowym dorobku danej dziedziny,
 • jego pogłębioną analizę, która powinna doprowadzić do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie,
 • zastosowanie określonej metody badawczej,
 • wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,
 • sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,
 • odniesienia do dostępnej literatury przedmiotu, dokumentów, źródeł pierwotnych,
 • liczba pozycji bibliograficznych wykorzystanych w pracy nie powinna być mniejsza od 35 i powinna obejmować opracowania naukowe,

 

c) przygotowanie pracy powinno ukształtować następujące umiejętności:

 • oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, w szczególności w przypadku prac teoretycznych,
 • samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych,
 • diagnozowania i oceny problemu,
 • stosowania  warsztatu  badawczego,  a  w  szczególności  stosowania  metod  pracy naukowej,
 • identyfikacji  i  analizowania  obserwowanych  zjawisk,  zwłaszcza  tych,  z  którymi
 • Absolwent/Absolwentka będzie miał/a do czynienia w praktyce,
 • dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,
 • wyciągania właściwych wniosków,
 • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,
 • osadzenia problemu w literaturze,
 • prowadzenia logicznego toku wywodów,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

 

2.  Wymogi formalne:

Układ pracy:

• strona tytułowa (standardowa strona w załączeniu),

• oświadczenie  studenta  o  samodzielności  przygotowania  pracy  magisterskiej  (w załączeniu),

• oświadczenie o przyjęciu pracy przez promotora wraz z potwierdzeniem, że praca spełnia wymogi związane z nadaniem stopnia licencjata bądź magistra (w załączeniu)

• spis treści,

• wstęp

• rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,

• zakończenie (syntetyczne wnioski wynikające z pracy),

• wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,

• wykaz wykorzystanych dokumentów (w uzasadnionych przypadkach),

• wykaz tablic, rysunków (schematów, map), załączników itp.

• streszczenie w języku polskim jeśli praca napisana jest w języku obcym. 

 

Wymogi edytorskie:

Maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:

• format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),

• czcionka: Times New Roman, Arial lub Courier

• wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,

• odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,

• marginesy:

górny: 2,5 cm,

dolny: 2,5 cm,

lewy: 3 cm,

prawy: 2 cm,

• stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),

• każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem,

• wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony

Pracę należy złożyć w 3 kopiach papierowych  (dla promotora, recenzenta, do dziekanatu) i 2 elektronicznych (do dziekanatu i biblioteki). Kopia do dziekanatu powinna być zbindowana i wydrukowana obustronnie. Termin składania prac określa regulamin studiów.

 

3. Ocena prac:

Prace licencjackie i magisterskie oceniają Promotor i recenzent. Warunkiem skierowania pracy do recenzji jest uzyskanie pozytywnej oceny Promotora.

 

Egzamin magisterski i licencjacki:

Do  egzaminu  dyplomowego  powinno  dojść  w  okresie  miesiąca  od  złożenia  przez  Studenta/ Studentkę pracy oraz wymaganych regulaminem dokumentów do Dziekanatu.

Egzaminy magisterski i licencjacki przeprowadzane są komisyjnie – w skład Komisji Egzaminacyjnej muszą wchodzić i być obecne na egzaminie co najmniej trzy osoby – Przewodniczący – samodzielny pracownik naukowy, Promotor oraz Recenzent. Termin egzaminu wyznacza Przewodniczący Komisji na wniosek Promotora i powinien być wyznaczony na co najmniej dwa tygodnie po złożeniu przez Studenta/ Studentkę wszystkich wymaganych Regulaminem Studiów dokumentów oraz pracy licencjackiej/ magisterskiej zatwierdzonej przez Promotora. W trakcie egzaminu stawia się Studentowi/Studentce co najmniej trzy pytania: dwa z zakresu pracy i co najmniej jedno z zakresu kierunku studiów bądź specjalności do której odwołuje się praca. Lista pytań ”kierunkowych” lub „specjalizacyjnych” powinna być publicznie dostępna Studentom co najmniej na 3 miesiące przed egzaminem, w trakcie egzaminu należy zadbać o losowy sposób doboru takiego pytania. Za przygotowanie i aktualizację pytań odpowiada Kierownik Specjalizacji.

Wymagane dokumenty do egzaminu dyplomowego

Oświadczenia studenta do pracy dyplomowej


Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ z dn. 24.10.2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dyplomowania WSMiP UŁ


Wykaz zagadnień na egzaminy licencjackie i magisterskie począwszy od roku akademickiego 2014/2015

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku Miedzynarodowe Stosunki Kulturowe w języku angielskim

Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku politologia specjalność polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku politologia specjalność doradztwo i zarządzanie polityczne

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku studia azjatyckie

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)