Aktualności

Ważność legitymacji

Zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

Okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – aktualne w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835).

Zgodnie z powyższym ważne pozostają legitymacje studenckie, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na dzień 30 września 2020 r.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa studentów w Uniwersytecie w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckich.

 

 

Regulamin konkursu


 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego informuje o uruchomieniu dostępu testowego do następujących tytułów czasopism:

Ancient Philosophy

The Chesterton Review

The Harvard Review of Philosophy

Journal of Islamic Philosophy

The Saint Augustine Lecture Series

http://www.lib.uni.lodz.pl/index.html?idx=ezasoby&typ=test

Dostęp do zasobu możliwy jest wewnątrz sieci UŁ jak również spoza sieci przez serwer proxy  (co do zasady loginem jest PESEL, hasło 4-ostatnie cyfry numeru PESEL).


 Doktorantki, Doktoranci,

 

Zgodnie z Uchwałą URSD UŁ dt. Dofinansowania Wyjazdów Naukowych w miesiącach luty-wrzesień roku akademickiego 2019/2020 doktorant może wnioskować o dofinansowanie każdej podejmowanej działalności naukowej, która odbyła się w okresie od 01/02/2020 r. do 30/09/2020 r.. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego, skierowany do URSD UŁ musi spełniać wymogi opisane w Regulaminie. Wnioski już, złożone lub złożone na poprzednim załączniku również będą rozpatrywane.

 

Regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie: https://doktoranci.uni.lodz.pl/dofinansowania/


 

ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

w semestrze zimowym 2020/2021

 

 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

 

v  wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)

v  Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowi Akademia Polskiego Filmu, za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

.      

 Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr zimowy 2020/2021

trwa od 28 września do 8 października 2020 r.

 

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z20/21

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 19 października br.

 

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.


Autorzy artykułów, wskazani jako korespondencyjni, publikujący w CUP w modelu Open Access będą zwolnieni z opłaty APCs (Article Processing Charges).

Opłaty APCs (Article Processing Charges) wkalkulowane są w koszt umowy konsorcyjnej za dostęp do pełnej kolekcji (Full Collection) czasopism Cambridge University Press ponoszonej przez Bibliotekę UŁ. 

W 2020 r. nie ma limitu artykułów publikowanych bezpłatnie w modelu otwartym.

 

Kryteria:

 1. Zwolnienie z opłaty APCs dotyczy autorów korespondencyjnych, afiliowanych do Uniwersytetu Łódzkiego i identyfikujących się domeną mailową "uni.lodz.pl" lub "unilodz.eu".
 2. Autor jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z kolekcji, którą subskrybuje UŁ, tj. FULL Collection. Link do spisu czasopism w kolekcjach z informacją o dostępności w programie OA, załącznik CUP_czasopisma_info o dostępności w programie OA (żółte pola oznaczają czasopisma, w których publikowali pracownicy UŁ).
 3. Z opłaty APCs zwolnione są następujące typy artykułów: reserach article, review article, rapid communications.
 4. Zwolnienie z opłaty APCs dotyczy artykułów opublikowanych online w 2020 roku.

 

 


Zarządzenie nr 154 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: podziału roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego


Zarządzenie nr 153 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.08.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych


Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

 

STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

 

Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.

 

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.

 

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.

 

Informacje o Programie w mediach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/thekf.org/posts/10157857652197961

Twitter: https://t.co/L5rlDpjgZC https://t.co/lKK6jcbBA5

(https://twitter.com/KosciuszkoFound/status/1280850706203885568?s=03)

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

 

Wnioski można składać online od 1 lipca 2020 do 15 listopada 2020 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2021 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2021.

 

Osobą do kontaktu w Centrum Nauki jest:

 

Katarzyna Kalska-Sochacka


 

ZAPRASZAMY na NOWĄ Konferencję dla studentów, doktorantów oraz pracowników badawczo-naukowych nt. Międzynarodowej Innowacyjności i Konkurencyjności w XXI wieku.

 

Kiedy – 25.08.2020.

Gdzie – online za pośrednictwem platformy Zoom.

 

https://inotech.org.pl/mik-21/

 

UWAGA: Konferencja będzie się odbywała w całości online.

W związku ze sposobem przeprowadzenia wydarzenia prosimy o posiadanie stabilnego łącza internetowego, dostępu do mikrofonu oraz kamery internetowej.

 

Oferujemy:

 • Niski koszt,
 • nieograniczona liczba referatów,
 • nowe wyzwanie na miarę XXI wieku,
 • doskonalenie wystąpień,
 • nawiązanie kontaktów ze światem nauki i biznesu.

 

Organizator:

Fundacja INOTECH

http://inotech.org.pl/

mik21@inotech.org.pl

 


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 14 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 29 czerwiec- 28 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - Wniosek (uczelnie, instytuty)

Załącznik 2 - Wniosek (autorzy prac)


Doktorantki, Doktoranci 

Wszystkich aktywnych doktorantów spełniających kryteria Nagrody Rektora UŁ dla doktorantów zapraszamy do złożenia wniosku on-line, wraz z wymaganymi załącznikami (wpisane osiągnięcia nie posiadające potwierdzeń w postaci załączników, nie będą uznane – zgodnie z §4 ust. 2 Regulamin przyznawania nagród). 

Wypełnione wnioski prosimy o przesyłanie z kont doktoranckich powiązanych z kontem USOS w domenie unilodz.eu lub uni.lodz.pl na adres doktoranci@uni.lodz.pl w dniach od 23/06/20 do 29/06/20 do godziny 18:00.

Link do regulamin (logowanie anonimowe): https://baw.uni.lodz.pl/423-lista/d/6532/5/?reporef=%2F%3Fsearch-global%3Dregulamin%2Bnagr%25c3%25b3d%2Brektora&fbclid=IwAR2u4szeVhblLcy-4p-wA7Xa8U2EdnuiWg1jDrbni-4oG39qOsSHeMIBtCs

 Pozdrawiam,

Adrian Bekier

 


Zaproszenie na ogólnopolską konferencję młodych naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki VII Edycja - Gdańsk 5.09.2020


Szanowni Państwo, Studenci i Doktoranci,

 

9 czerwca rozpoczynamy rekrutację do domów studenckich UŁ. Studenci, którzy obecnie przebywają w akademikach mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres lipiec-wrzesień 2020, w celu zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów.

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskimhttps://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rekrutacja-do-DS-na-r.-2020_2021-z-ob.-pl-2.pdf

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA UŁ W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU 2020 https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zg%C5%82oszenie-do-DS-na-wakacje-w-czasie-pandemii-B%C5%81.pdf

 


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3.06.2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UŁ


 

Informujemy, że przyznanie medali  na podstawie ZR w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego (https://baw.uni.lodz.pl/d/6298/5/?tybp_filterId=10&tybp_filterYear=2017&tybp_filterMonth=2&tybp_filterDay=2&tybp_moduleId=1635)

odbędzie się w późniejszym terminie. 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)