Prace i egzaminy dyplomowe

ZASADY DYPLOMOWANIA

prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na

Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytetu Łódzkiego

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 26.01.2012 r. począwszy od roku akademickiego 2012/13 prace magisterskie i licencjackie będą oceniane według poniższych, jednolitych i sformalizowanych kryteriów.

 

Zalecenia co do wymogów i kryteriów oceny prac licencjackich i magisterskich:

Zalecenia ogólne

Za zapewnienie właściwej jakości dyplomowania odpowiada Dziekan Wydziału we współpracy z Kierownikiem Katedry/ Zakładu w którym prowadzone jest seminarium dyplomowe oraz z Wydziałowym Koordynatorem ds. Jakości Kształcenia, szczególnie w zakresie kompetencji merytorycznej Kierujących pracą i Recenzentów prac.

Propozycje seminariów licencjackich/ magisterskich prowadzonych przez Kierujących pracą są ogłaszane w terminie określonym przez Dziekana, jednak nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr w trakcie którego prowadzone są seminaria.

Zmiana kierującego pracą może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach po uzyskaniu akceptacji poprzedniego i nowego Kierującego pracą lub obligatoryjnie w przypadku zawieszenia przez Kierującego pracą pracy na Wydziale (urlop, zakończenie stosunku pracy). Decyzję o zmianie kierującego pracą podejmuje Dziekan na wniosek Kierownika Katedry/ Zakładu w którym prowadzone jest seminarium.

Zarówno  w  przypadku  pracy magisterskiej,  jak  i  licencjackiej,  Autor/Autorka  musi  wykazać opanowanie umiejętności warsztatowych (dokumentacja, prezentacja) i redakcyjnych. Ocenie podlegają pod tym względem konstrukcja pracy, wstęp, podsumowanie (zakończenie, wnioski), bibliografia, przypisy, tabele, rysunki, aneksy, klarowność wywodu, oraz język. Praca powinna być napisana w sposób zwięzły. Niżej zalecana objętość może być przekroczona, ale w wyraźnie uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z kierującym pracą. Zarówno praca licencjacka, jak i magisterska, podlegają recenzji wykonanej przez recenzenta posiadającego wiedzę z danej dziedziny, którego wyznacza kierujący pracą, za zgodą Kierownika Katedry/ Zakładu,   oraz stanowią przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu licencjackiego bądź magisterskiego.

Temat  pracy  musi  być  związany  ze  specjalnością  i  kierunkiem  kształcenia studenta/studentki. Kierujący pracą oraz recenzent powinien wykazywać się weryfikowalną kompetencją związaną z profilem i dziedziną wiedzy znajdującymi zastosowanie w pracy licencjackiej lub magisterskiej. Tematy prac licencjackich/ magisterskich muszą być zatwierdzone przez Radę Wydziału na początku drugiego semestru seminarium licencjackiego/ magisterskiego.

Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów licencjackich lub magisterskich może nastąpić jedynie po przyjęciu przez Kierującego pracą całości ostatecznej wersji pracy licencjackiej/magisterskiej. 

Za merytoryczną poprawność pracy odpowiada Kierujący pracą, który musi zwracać szczególną uwagę na temat pracy (możliwość powtarzanie się tematów prac prowadzonych w różnych Jednostkach WSMiP, czemu należy zapobiegać) oraz kwestię wymagań wynikających z ustawy o prawach autorskich oraz poprawność językową i stylistyczną pracy.

 

1.   Charakter pracy

Praca licencjacka i magisterska nie może nosić cech plagiatu i każdorazowo przed jej złożeniem podlega sprawdzeniu antyplagiatowemu. Jeżeli w tym postępowaniu okaże się, że praca charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zapożyczeń nie może być dopuszczona do postępowania dyplomowego. W takim przypadku Dziekan może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i powołać Komisję mającą na celu ustalenie przyczyn niesamodzielności takiej pracy, która może wnioskować o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Autora/Autorki plagiatu.

 

Student/ Studentka zobowiązany/a jest do złożenia do Dziekanatu pracy dyplomowej do 30 września roku akademickiego kończącego okres jego/jej studiów. W uzasadnionym przypadku może zgłosić wniosek o przedłużeniu terminu jej złożenia o jeden miesiąc po uzyskaniu akceptacji Kierującego pracą oraz Kierownika Katedry/ Zakładu w którym prowadzone jest seminarium. Decyzję o przedłużeniu terminu podejmuje Dziekan.

 

W przypadku nie złożenia przez Studenta/ Studentkę pracy oraz wymaganych regulaminem dokumentów lub nie przystąpienia w wyznaczonym terminie do egzaminu dyplomowego Dziekan skreśla Studenta/ Studentkę z listy studentów lub kieruję Studenta/ Studentkę na powtarzanie roku.

 

Praca licencjacka:

 •   może mieć charakter opisowy bądź empiryczny,
 •   zalecana  objętość  do  45  stron  standardowego  maszynopisu  (max.  80  tys.  znaków  ze spacjami),
 •   wstęp powinien formułować cel pracy, uzasadniać podstawę materiałową i konstrukcję wywodu,
 •   Autor/Autorka powinna dokonać samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych,
 •   w pracy opartej o literaturę przedmiotu, od Autora/Autorki oczekuje się samodzielności w sposobie interpretacji przedstawionego materiału,
 •   w pracy opartej o materiał pierwotny, Autor/Autorka powinna wykazać się umiejętnością stosowania technik analitycznych zgodnych z dziedziną studiów,
 •   liczba pozycji bibliograficznych wykorzystanych w pracy nie powinna być mniejsza od 20 i powinna obejmować opracowania naukowe,

 

Praca magisterska:

powinna prezentować rezultaty samodzielnie wykonanego zadania badawczego, pod kierunkiem kierującego pracą, zalecana objętość nie powinna przekraczać 80   stron (max. 150 tys. znaków ze spacjami).

a) może mieć charakter:

 • systematyzujący -  przedstawiający nowe poglądy z danej dziedziny,
 • badawczy – zmierzający do wykrycia nowych zależności lub aspektów zjawisk
 • projektu badawczego
 • studium o charakterze teoretycznym. 

b) powinna zawierać:

 • wyraźne określenie problemu teoretycznego lub empirycznego i umiejscowienie go w dotychczasowym dorobku danej dziedziny,
 • jego pogłębioną analizę, która powinna doprowadzić do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie,
 • zastosowanie określonej metody badawczej,
 • wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych,
 • sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,
 • odniesienia do dostępnej literatury przedmiotu, dokumentów, źródeł pierwotnych,
 • liczba pozycji bibliograficznych wykorzystanych w pracy nie powinna być mniejsza od 35 i powinna obejmować opracowania naukowe,

 

c) przygotowanie pracy powinno ukształtować następujące umiejętności:

 • oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie, w szczególności w przypadku prac teoretycznych,
 • samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych,
 • diagnozowania i oceny problemu,
 • stosowania  warsztatu  badawczego,  a  w  szczególności  stosowania  metod  pracy naukowej,
 • identyfikacji  i  analizowania  obserwowanych  zjawisk,  zwłaszcza  tych,  z  którymi
 • Absolwent/Absolwentka będzie miał/a do czynienia w praktyce,
 • dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk,
 • wyciągania właściwych wniosków,
 • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego,
 • osadzenia problemu w literaturze,
 • prowadzenia logicznego toku wywodów,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.

 

2.  Wymogi formalne:

Układ pracy:

• strona tytułowa (standardowa strona w załączeniu),

• oświadczenie  studenta  o  udostępnieniu pracy dyplomowej  (w załączeniu),

• spis treści,

• wstęp

• rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy,

• zakończenie (syntetyczne wnioski wynikające z pracy),

• wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,

• wykaz wykorzystanych dokumentów (w uzasadnionych przypadkach),

• wykaz tablic, rysunków (schematów, map), załączników itp.

 

Wymogi edytorskie:

Maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:

• format arkusza papieru: A4 (pisane jednostronnie),

• czcionka: Times New Roman, Arial lub Courier

• wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,

• odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,

• marginesy:

górny: 2,5 cm,

dolny: 2,5 cm,

lewy: 3 cm,

prawy: 2 cm,

• stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),

• każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem,

• wszystkie strony pracy są ponumerowane, a numer znajduje się u dołu strony

 

3. Ocena prac:

Prace licencjackie i magisterskie oceniają kierujący pracą i recenzent. Warunkiem skierowania pracy do recenzji jest uzyskanie pozytywnej oceny Kierującego pracą.

 

Egzamin magisterski i licencjacki:

Do  egzaminu  dyplomowego  powinno  dojść  w  okresie  miesiąca  od  złożenia  przez  Studenta/ Studentkę pracy oraz wymaganych regulaminem dokumentów do Dziekanatu.

Egzaminy magisterski i licencjacki przeprowadzane są komisyjnie – w skład Komisji Egzaminacyjnej muszą wchodzić i być obecne na egzaminie co najmniej trzy osoby – Przewodniczący – samodzielny pracownik naukowy, Kierujący pracą oraz Recenzent. Termin egzaminu wyznacza Przewodniczący Komisji na wniosek Kierującego pracą i powinien być wyznaczony na co najmniej dwa tygodnie po złożeniu przez Studenta/ Studentkę wszystkich wymaganych Regulaminem Studiów dokumentów oraz pracy licencjackiej/ magisterskiej zatwierdzonej przez Kierującego pracą. W trakcie egzaminu stawia się Studentowi/Studentce co najmniej trzy pytania: dwa z zakresu pracy i co najmniej jedno z zakresu kierunku studiów bądź specjalności do której odwołuje się praca. Lista pytań ”kierunkowych” lub „specjalizacyjnych” powinna być publicznie dostępna Studentom co najmniej na 3 miesiące przed egzaminem, w trakcie egzaminu należy zadbać o losowy sposób doboru takiego pytania. Za przygotowanie i aktualizację pytań odpowiada Kierownik Specjalizacji.


Zarządzenie nr 79 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 13.01.2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.01.2021 r. w sprawie: zasad weryfikacji w Uniwersytecie Łódzkim osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.04.2021 r. w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia  podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury  antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Załącznik: Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

 

Formularz recenzji pracy dyplomowej

Review of thesis form in English

 

Egzamin dyplomowy


Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ z dn. 24.10.2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dyplomowania WSMiP UŁ


Pytania na egzamin licencjacki International Marketing

Zagadnienia na egzamin licencjacki IPS wraz ze specjalnościami

Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Bezpieczeństwo Nardowowe

Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Międzynardowe Studia Kulturowe

Zagadnienia na egzamin licencjacki dla kierunku studia azjatyckie od roku 2019/20

Zagadnienia na egzamin licencjacki specjalność kultura polityczna i decydowanie polityczne w roku akademickim 2019/20

Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku stosunki międzynarodowe od roku 2019/20

Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność Biznes Międzynarodowy (moduł specjalnościowy) od roku 2019/20

Zagadnienia na egzamin licencjacki na specjalności Asian Studies

Zagadnienia na egzamin licencjacki na specjalności American Studies

Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku politologia specjalność polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

 

Zagadnienia na egzamin magisterski IPS wraz ze specjalnościami od roku 2019/20

Zagadnienia na egzamin magisterski Stosunki Międzynarodowe od roku 2019/20

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku politologia specjalność doradztwo i zarządzanie polityczne

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku politologia specjalność bezpieczeństwo państwa

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI ERASMUS MUNDUS MASTER’S DEGREE IN WOMEN’S AND GENDER STUDIES (GEMMA)

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)