Komunikaty bieżące

Uniwersytet w Oksfordzie — informacja na temat stypendium dla osób posiadających stopień naukowy doktora

Departament Współpracy Międzynarodowej zachęca do ubiegania się o visiting fellowship w ramach Programu Studiów o Współczesnej Polsce prowadzonym w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Stypendium w wysokości 20 tys. funtów brytyjskich oraz dodatkowe świadczenia będą przyznane na dwa trymestry w roku akademickim 2015/2016. Wnioski o stypendium mogą być wysyłane do 16 lutego 2015 r.

Oferta ta kierowana jest do osób posiadających stopień naukowy doktora zainteresowanych prowadzeniem badań w następujących obszarach: antropologia, ekonomia, stosunki międzynarodowe, medioznawstwo, filmoznawstwo, historia współczesna, politologia, polityka społeczna i socjologia.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wsparcie stypendialne zawiera załączony dokument w języku angielskim.

Strona internetowa St. Anthony’s College


 

Ulotka informacyjna z warunkami i zakresem świadczeń ubezpieczenia NNW dla pracowników UŁ


 

Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok 2015/2016

 

BUWIWM — oferta wyjazdów stypendialnych wg krajów http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm


 

Seminarium „Wspólne studia – korzyść czy kłopot?"

Warszawa, 7 listopada 2014

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Wspólne studia – korzyść czy kłopot?”, które odbędzie się 7 listopada 2014 r. (piątek) w Warszawie.

 

Program seminarium 

 

Celem seminarium jest:

 • omówienie znaczenia wspólnych studiów dla umiędzynarodowienia kształcenia i jego jakości;
 • pokazanie przykładów wspólnych studiów realizowanych przy wsparciu i bez wsparcia programów edukacyjnych  Unii Europejskiej;
 • promocja wspólnych studiów jako efektywnego narzędzia umiędzynarodowienia i podnoszenia jakości kształcenia.

Seminarium jest adresowane do:

 • prorektorów, prodziekanów  ds. kształcenia;

·         nauczycieli akademickich zainteresowanych poznaniem wspólnych studiów jako formy kształcenia.

 

Spotkanie odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w  terminie do 2 listopada 2014 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Dostęp do rejestracji możliwy jest również przez stronę http://erasmusplus.org.pl/wspolne-studia-korzysc-czy-klopot/ .

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.:  22 46 31 249   kom.:  664 902 376  fax.:  22 46 31 021

mail: beata.skibinska@frse.org.pl        

www.frse.org.pl | http://www.erasmusplus.org.pl


 

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich DAAD 2015/2016

 

Możliwości aplikowania na stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich wśród pracowników akademickich Państwa Wydziału zainteresowanych wyjazdem z grupą studentów do Niemiec.
Szczegółowe informacje dot. zasad ubieganie się o stypendia i realizacji wyjazdu opisane są na stronie DAAD: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#GR.
Opis stypendium: http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/gruppen_2014.pdf

Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki.
Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1 marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września).
Opis programu stypendialnego
Informacje ogólne
Formularze do pobrania:
Formularz na podróże grupowe

Formularz zgłoszeniowy                             


 

Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2015/2016

 

Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

Więcej: www.daad.pl

Broszura


 

 

 

 Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER


Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na  stypendia w ramach puli „freemover” w krajach członkowskich Programu CEEPUS.

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, nie będących członkami sieci Programu CEEPUS.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej  Programu CEEPUS (www.ceepus.info).

 

Do aplikacji należy dołączyć:

§  zgodę z instytucji przyjmującej  (na formularzu „Letter of Acceptance”)

§  dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni delegującej (na formularzu „Letter  of Recommendation”)

§  zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)

§  krótki opis – plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

 

Minimalny okres pobytu:

§  studenci 3 miesiące;

§  nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.

 

Stypendia freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz  z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim)
należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

 

 

New Freemover Procedures from 2012/13

From 2012/13 on there are two important new regulations both for students and for teachers:

There are two different workflows now:

 • “Old Workflow”- you can upload your documents before you submit your application.
  Countries: Albania, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Prishtina
 • “New Workflow” - you should only upload your documents AFTER having received a mail by the system asking you to do so. You will receive this notifier only after the host NCO has sent your application to a second round of the selection procedure. Note that the notifier is not an award!
  Please bear in mind that the dates on your uploads must not be earlier than the date of the notifier.
  Reason: the whole idea behind this new workflow is to minimize the workload of potential hosts universities (as well as your home universitiy ) , the idea being that letters should only be asked of them if there is a chance of obtaining a CEEPUS grant.
  Countries: Austria, Bosnia-Herzegovina, Czech Republic, Slovakia

Freemover Teachers have to upload a letter with their planned teaching assignments, signed by the head of the department of the participating unit at the host institution. You can download the necessary form from your mobility desktop.

Technically you can submit more than one application for the same period, but note that you might have less chances if you do that! NCOs can view all your applications and decide that you are not serious about their country/a specific University!

 

***

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze
dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS (www.ceepus.info),

a także na stronie Polskiego Biura CEEPUS (www.buwiwm.edu.pl).

 

KALENDIARIUM CEEPUS

15 Stycznia
Termin składania projektów sieci akademickich

Marzec  
Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministrów

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich
na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich
na semestr letni

Październik/Listopad 
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli  freemover
na semestr letni

Listopad/ Grudzień
Konferencja Ewaluacyjna Programu CEEPUS

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej

 

 

Michał Skowroński

Główny Specjalista                                          
NCO - Poland                                                  

C

E

E

P

U

S

P

O

L

A

N

D

_____________________________________
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Wydział Programów Wielostronnych

Polskie Biuro CEEPUS  -  National CEEPUS Office Poland
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30,

tel.(+48 22) 393 38 02, 393 38 17, fax(+48 22) 826 28 23
e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl; biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: www.buwiwm.edu.pl; www.ceepus.info  


 

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiejna wyjazdy do USA w roku akademickim 2015/2016

 

Stypendia przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub lekarza medycyny.

Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1925, działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

 

Ulotka

Informacja


 

Możliwość udziału polskich naukowców w brazylijskim programie rządowym "Nauka bez granic"

Głównym celem programu "Nauka bez granic" (http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/) jest wsparcie rozwoju nauki, techniki i innowacji w Brazylii. W ramach programu wspierane są dwa rodzaje mobilności - pobyty studentów i naukowców brazylijskich za granicą oraz wizyty zagranicznych badaczy w Brazylii. Obydwa kierunki działania mają przyczynić się do umiędzynarodowienia brazylijskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu "Nauka bez granic" polscy naukowcy mogą ubiegać się o wsparcie w celu realizacji średnio- i długoterminowych wizyt badawczych (12-36 miesięcy).

Wnioski w sprawie udziału w programie powinny dotyczyć następujących obszarów priorytetowych:

 • Engineering and other technological areas
 • Pure and Natural Sciences
 • Health and Biomedical Sciences
 • Information and Communication Technologies
 • Aerospace
 • Pharmaceuticals
 • Sustainable Agricultural Production
 • Oil, Gas and Coal
 • Renewable Energy
 • Biotechnology
 • Nanotechnology and New Materials
 • Technology for prevention and mitigation of natural disasters
 • Biodiversity and bioprospection
 • Marine Sciences
 • Minerals
 • New technologies for constructive engineering
 • Formation of technical personnel

Informacje na temat warunków udziału w programie, w tym wysokości stypendiów wypłacanych przez rząd Brazylii, są dostępne pod adresami:

źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/mozliwosc-udzialu-polskich-naukowcow-w-brazylijskim-programie-rzadowym-nauka-bez-granic.html


 

Rządowy program w zakresie badań i kształcenia w Ekwadorze "Prometeo"

Uprzejmie informujemy o prowadzonym naborze w ramach rządowego programu Ekwadoru pn. "Prometeo". Celem programu jest wsparcie rozwoju potencjału badawczego i akademickiego Ekwadoru poprzez organizację wizyt naukowców zagranicznych.

Zaproszenie do udziału w programie kierowane jest do osób posiadających stopień naukowy doktora (w wyjątkowych przypadkach - tytuł magistra) oraz przebywających poza Ekwadorem w czasie ubiegania się o udział w programie.

Udział - w zakresie prowadzenia badań naukowych albo kształcenia - może być realizowany w różnych typach podmiotów w Ekwadorze:

- universities and polytechnic schools (public and co-financed)

- technical and technological institutes

- public research institutes

- Ecuadorian public sector entities

- prioritized productive sectors

Pobyt powinien trwać od 2 do 12 miesięcy.

Obszarami priorytetowymi programu są:

- life sciences

- natural resource sciences

- production and innovation sciences

- social and behavioral sciences

Informacje na temat warunków udziału w programie, w tym wysokości stypendiów wypłacanych przez rząd Ekwadoru, są dostępne pod adresem:

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/ .

 

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rzadowy-program-w-zakresie-badan-i-ksztalcenia-w-ekwadorze-prometeo.html


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)