Aktualności

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace z 2019 roku tematycznie związane z województwem łódzkim, w związku z tym prosimy o rozpowszechnienie poniższych informacji o konkursie na Państwa Wydziałach.

1. Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego przyznaje się za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim lub promujące region, bądź też za prace, których wyniki badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Szczegółowy zakres wskazany jest w regulaminie załączonym do niniejszego pisma.

5. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace uprawnieni są:

1) rektorzy lub prorektorzy publicznych i niepublicznych uczelni:

wniosek (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z załącznikami - praca w wersji papierowej, recenzja pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) należy złożyć do 14 sierpnia br. w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Rekrutacja i tok studiów, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203 po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznym z pracownikiem marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl tel. 635 40 83;

2) dyrektorzy lub wicedyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz instytutów międzynarodowych, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub doktora sztuki albo stopnia doktora habilitowanego;

3) autorzy rozpraw i prac:

wniosek (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z pracą w wersji papierowej, recenzją pracy (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dziekanat) oraz potwierdzenie daty obrony pracy - dopuszczalna jest kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię.

Wyżej wymienione dokumenty stanowiące zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie 29 czerwiec- 28 sierpień w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter) lub przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/konkurs-na-najlepsze-prace

 

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik 1 - Wniosek (uczelnie, instytuty)

Załącznik 2 - Wniosek (autorzy prac)

 


Szanowni Państwo, Studenci i Doktoranci,

 

9 czerwca rozpoczynamy rekrutację do domów studenckich UŁ. Studenci, którzy obecnie przebywają w akademikach mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres lipiec-wrzesień 2020, w celu zakończenia sesji egzaminacyjnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów.

 

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskimhttps://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Rekrutacja-do-DS-na-r.-2020_2021-z-ob.-pl-2.pdf

 

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENTA UŁ W OKRESIE WAKACYJNYM W ROKU 2020 https://covid19.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zg%C5%82oszenie-do-DS-na-wakacje-w-czasie-pandemii-B%C5%81.pdf

 


 

Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik 1 - Regulamin przeprowadzenia wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Załącznik 2 - Regulamin przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich

Załącznik 3 - Regulamin przeprowadzenia wyborów do Rad Wydziałów, Senatu UŁ i Kolegium Elektorów UŁ

Załącznik 4 - Regulamin przeprowadzenia wyborów przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów, Senatu UŁ i Kolegium Elektorów UŁ za pomocą środków elektronicznych umożliwiających komunikowanie się na odległość

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 3.06.2020 r. w sprawie: stwierdzenia zgodności zmian do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UŁ


EGZAMINY DYPLOMOWE ZDALNE NA WSMiP- INSTRUKCJA DLA STUDENTA

 

1)         Student zobligowany jest do przesłania do promotora oświadczenia o samodzielności zdawania egzaminu. Oświadczenie przesyłane jest z poczty z domeną  unilodz.eu nie później niż na 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

2)         Student zobligowany jest do przeslania do promotora oświadczenia o dostępnie do urządzenia informatycznego obsługującego narzędzia Microsoft Teams, pozwalających  na  dwukierunkowy przekaz audio i video w czasie rzeczywistym. Oświadczenie przesyłane jest z poczty z domeną unilodz.eu nie później niż na 7 dni przed egzaminem.

3)         Student ma możliwość skorzystania z pomieszczenia na Wydziale po uprzednim poinformowaniu promotora, do dnia 10 czerwca 2020, wówczas nie składa oświadczenia o którym mowa w pkt. 2.

4)         Student wgrywa pracę dyplomową, łącznie z podpisanymi oświadczeniami, do systemu APD zgodnie z zasadami dyplomowania umieszczonymi na stronie wydziału. Tytuł wgrywanej pracy dyplomowej nie może inny niż tytuł w systemie APD.

5)         Student drogą mailową kontaktuje się z BOS i umawia się na dostarczenie przed egzaminem dyplomowym:

-           4 szt. fotografii w stroju galowym o wymiarach 45mm x 65mm (fotografie powinny byś podpisane na odwrocie, imię, nazwisko i nr albumu)

-           potwierdzenia opłaty za wystawienie kompletu dyplomu (oryginał, 2 x odpis w języku polskim lub na pisemny wniosek studenta o wydanie odpisu w języku obcym: oryginał, 1 odpis w języku polskim i 1 odpis w języku obcym) :

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 65

Bank Polska Kasa Opieki SA

II Oddział w Łodzi

87124030281111001029429504

o          komplet – 60 zł

-           w przypadku wydania dyplomu w j. obcym należy złożyć podanie, o wydanie dyplomu i suplementu w określonym języku, zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora UŁ z dnia 8-05-2019 ze zm.,

 

-           dostarcza podpisanych oryginalnych dokumentów z praktyk;


 

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2019/2020 z dnia 14 maja 2020r.

 

Oświadczenie studenta o samodzielnej pracy

 

Instrukcja uczestnictwa w egzaminie online dla studenta

 


Od 11.03.2020 zajęcia wychowania fizycznego odbywają się zdalnie. Pracownicy SWFiS UŁ (w zależności od specjalności) kontaktują się ze studentami za pomocą platformy TEAMS lub mailingu USOS, dostarczając studentom materiały z zakresu wiadomości zawartych w sylabusach, a także opisy, zdjęcia, filmy oraz linki do poszczególnych ćwiczeń i całych programów treningowych wraz z zachętą do ich wykonywania i realizowania materiału z zakresu umiejętności (oczywiście w dostępnym zakresie). W przesyłanych materiałach zwracamy także studentom uwagę na kształtowanie kompetencji społecznych.

Studenci otrzymują materiały regularnie z częstotliwością raz w tygodniu (podobnie jak byłyby prowadzone zajęcia w normalnych warunkach).

           W połowie maja planujemy rozpoczęcie zaliczeń. Będą one polegały na przygotowywaniu przez studentów prac (zdjęcia, filmiki, referaty, ankiety, indywidualne programy ćwiczeń - różne formy w zależności od dyscypliny) w oparciu o dostarczane im materiały. Prace studenci będą zobowiązani nadesłać w terminie od 18 maja do 10 czerwca, czyli do dnia, w którym pierwotnie miały się kończyć zajęcia dydaktyczne. W wyjątkowych przypadkach nadesłanie prac będzie możliwe także w terminie późniejszym, a więc do końca sesji poprawkowej. Zaliczenie jest na ocenę.

 Taki system pracy zdalnej wykładowców SWFiS UŁ oraz przebieg zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne został zatwierdzony przez Pana Prorektora ds. kształcenia prof. dr hab. Sławomira Cieślaka

 Zalecamy studentom, aby pozostawali w kontakcie ze swoi mi wykładowcami.

 W razie wątpliwości proszę się kontaktować z zastępcą kierownika SWFiS UŁ mgr Anną Jagiełło

anna.jagiello@uni.lodz.pl

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ informuje, że sekretariat Studium jest czynny w godzinach 10:00 - 13:00.

Dyżury kierownika SWFiS UŁ, mgr Leszka Piąstki oraz zastępcy kierownika SWFiS UŁ ds. dydaktyki, mgr Anny Jagiełło:

Wtorek           13:00 - 14:00 

Czwartek        13:00 - 14:00

 


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego

Wniosek o zapomogę

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020

 


Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ informuje o przedłużonej do 21 kwietnia 2020 roku rekrutacji na roczny kurs języka japońskiego w Japonii w roku akademickim 2020/21. Oferta skierowana jest dla studentów UŁ w ramach programu stypendialnego Josai Central European Scholarship (wcześniejsza nazwa stypendium to Mizuta Scholarship). Szczegóły oferty dostępne są tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że decyzje o przyznaniu stypendium na wyjazd zagraniczny będą podejmowane zgodnie z wytycznymi krajowymi oraz decyzjami władz i zarządzeniami obowiązującymi w Uniwersytecie Łódzkim, jak również w porozumieniu z uczelnią partnerską i w oparciu o zalecenia związane z bezpieczeństwem uczestników w związku z epidemią COVID-19.


Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.03.2020 r. w sprawie: czasowego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o zwrot kaucji


 Darmowe E-usługi Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


 Radiowa Czwórka szuka młodych "Nieprzeciętnych"

Informacja prasowa

Kapituła Plebiscytu Nieprzeciętni 2020

 Akademickie Centrum Wsparcia UŁ prowadzi dla osób potrzebujących wsparcia w aktualnej sytuacji konsultacje psychologiczne online. Potrzebę wsparcia można zgłosić poprzez adres acw@uni.lodz.pl. Informacja przekazywana jest następnie psychologowi, który w odpowiedniej kolejności będzie się kontaktował mailowo ze zgłaszającym. Pracujemy zdalnie od godziny 8 do 20, również w weekend.


 Komunikat specjalny - usługi dostępne w BUŁ

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.03.2020 r. w sprawie: wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


 

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów na lata 2021-22. Poniżej znajdziecie Państwo informacje do dalszego przesyłania do kontaktów, studentów, przyjaciół i rodziny.

Dziękujemy za wsparcie promocji.

Ambasada USA

 

 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. W Polsce Program Fulbrighta działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Skorzystało z niego już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

 

Fulbright Graduate Student Award 2021-22

Dla kogo: absolwentów studiów min. I stopnia 

Cel: rozpoczęcie studiów II stopnia (Master's degree) lub III stopnia (Ph.D.) w USA

Dziedziny: wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA

Termin składania wniosków: do 24 kwietnia 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Fulbright Junior Research Award 2021-22

Dla kogo: osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych

Cel: stypendium badawcze w USA, zebranie materiałów do doktoratu 

Czas pobytu: od 4 do 10 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 22 maja 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/junior-award/

 

Fulbright Senior Award 2021-22

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora

Cel: stypendium badawcze lub badawczo-dydaktyczne w USA

Czas pobytu: od 3 do 10 miesięcy

Dziedziny: wszystkie dziedziny z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/senior-award/

 

Fulbright STEM Impact Award 2020-2021

Dla kogo: pracowników polskich instytucji akademickich i naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych badaczy

Cel: stypendyści mają okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA

Czas pobytu: od 2 do 6 tygodni

Dziedziny: STEM - nauki inżynieryjno-techniczne oraz ścisłe i przyrodnicze wedle klasyfikacji MNiSW, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

Termin składania wniosków: do 1 czerwca 2020 r.

Szczegółyhttps://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award


 

BUDUJEMY ŁODŹ NA MARSA!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  „Mam Pomysł na Startup”


Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich. - 20 maja 2020 w Tarnowie


Staże i praktyki w jezdonstakch ZUS na terenie całej Polski dla studentów UŁ


Zarząd Lokali Miejskich w załączeniu przekazuje ofertę wynajmu lokalu mieszkalnego kierowaną do absolwentów i studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni.

OFERTA

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)