Komunikaty do studentów

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2018/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

            Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 96 z 23.04.2018 w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019, letnia sesja egzaminacyjna trwa od 10 do 30 czerwca 2019 r. Letnia sesja poprawkowa od 16 do 30 września 2019 roku.

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

- egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot od 10 do 30 czerwca 2019 r.

- seminaria dyplomowe i magisterskie od 10 czerwca do 30 września 2019 r.

- egzaminy i zaliczenia poprawkowe od 16 do 30 września 2019 roku.

 

·         Do sesji przystępuje osoba, która regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrze letnim, jest przypisana do danej grupy zajęciowej w USOS oraz ma ważną legitymację studencką.

·         Dla każdego egzaminu (E) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (10.06-30.06) oraz termin poprawkowy (16.09-30.09).

·         Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

·         Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych Regulaminem studiów UŁ.

·         Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOS nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do 30 września2019r.

·         W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie do 14 października 2019r. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy, z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

·         Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się w dziekanacie lub stronie WSMiP z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.

·         Zaliczenie letniej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 30 września 2019 r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną. Brak wpisów oznacza brak zaliczenia.

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP          

 dr Marek Sempach

 

Informacje dla studentów I roku

1. Opiekunowie i starostowie 1 roku

2. Podział roku akademickiego

3. Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2018

4. Przedmioty niepodlegające warunkowemu zaliczeniu dla programów kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2018/2019

5. Zapisy i warunki zaliczenia zajęć WF

6. Obowiązkowy Kurs BHP dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

7. Obowiązkowe Szkolenine biblioteczne dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

8. Obowiązkowy Kurs Prawo Autorskie dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

9. Procedura ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów

10. Test diagnostyczny z języka obcego oraz deklaracja wyboru

11. Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ

12. Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

13. Dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów

14. Witamy na UŁ


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)