Komunikaty do studentów

Szanowni Państwo,

 

Pan Dziekan WSMiP dr hab.Radosław Bania, prof.nadzw.UŁ zaprasza Państwa na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/20 która odbędzie się w dniu 27 wrzesnia 2019 roku (piątek) w godz 15.00  o godz. 15:00 w Auli im. Profe­sora Waldemara Michowicza  ( Łódź, ul.Lindleya 5a).

Uprzejmie informujemy  że  od 10.09.2019  w pokoju 07,  010  Biuro Obsługi Studenta WSMiP (ul. Składowa 43, 90-127 Łódź) przyjmuje dowody wpłat za legitymacje studenckie (22zł) od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00  lub drogą mailową.  Opłatę należy wnieść na konto:

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,

Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Łodzi:

87 1240 3028 1111 0010 2942 9504

Aby otrzymać legitymację studencką w dniu inauguracji tj. 27.09.2019 dowód wpłaty należy dostarczyć  do 20.09.2019.  Przy wpłatach w terminie późniejszym legitymacje  będą wydawane w październiku.

Osoby podejmujące studia na więcej niż jednym kierunku studiów otrzymują jedną legitymację, którą wydaje dziekanat kierunku podstawowego. Osoby posiadające legitymację studencką wydaną na innym kierunku Uniwersytetu Łódzkiego, nie dokonują opłaty za legitymację.

Po uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego 2019/20 serdecznie zapraszamy Państwa do Biura Obsługi Studenta WSMiP z dowodem osobistym w celu dopełnienie formalności nie­zbęd­nych do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

Złożenie ślubowania oraz podpisanie  umowy to warunki do uzyskania statusu studenta UŁ.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wybranymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni (http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow):

– Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

– Zarządzenie Rektora nr 71 z dnia  31.05.2019  w sprawie: podziału roku akademickiego 2019/20;

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, uprzejmie proszę o kontakt z Biurem Obsługi Studenta WSMiP, tel. 42 635 42 46, 42 635 43 73  ( studia stacjonarne  I stopnia) i 42 6354278  (studia stacjonarne II stopnia).


 

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2018/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

            Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 96 z 23.04.2018 w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019, letnia sesja egzaminacyjna trwa od 10 do 30 czerwca 2019 r. Letnia sesja poprawkowa od 16 do 30 września 2019 roku.

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

- egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot od 10 do 30 czerwca 2019 r.

- seminaria dyplomowe i magisterskie od 10 czerwca do 30 września 2019 r.

- egzaminy i zaliczenia poprawkowe od 16 do 30 września 2019 roku.

 

·         Do sesji przystępuje osoba, która regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrze letnim, jest przypisana do danej grupy zajęciowej w USOS oraz ma ważną legitymację studencką.

·         Dla każdego egzaminu (E) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (10.06-30.06) oraz termin poprawkowy (16.09-30.09).

·         Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

·         Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych Regulaminem studiów UŁ.

·         Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOS nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do 30 września2019r.

·         W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie do 14 października 2019r. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy, z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

·         Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się w dziekanacie lub stronie WSMiP z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.

·         Zaliczenie letniej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 30 września 2019 r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną. Brak wpisów oznacza brak zaliczenia.

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP          

 dr Marek Sempach

 

Informacje dla studentów I roku

1. Opiekunowie i starostowie 1 roku

2. Podział roku akademickiego

3. Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2018

4. Przedmioty niepodlegające warunkowemu zaliczeniu dla programów kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2018/2019

5. Zapisy i warunki zaliczenia zajęć WF

6. Obowiązkowy Kurs BHP dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

7. Obowiązkowe Szkolenine biblioteczne dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

8. Obowiązkowy Kurs Prawo Autorskie dla studentów 1 roku (dodatkowe informacje)

9. Procedura ubiegania się o Indywidualną Organizację Studiów

10. Test diagnostyczny z języka obcego oraz deklaracja wyboru

11. Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ

12. Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

13. Dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów

14. Witamy na UŁ


 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)