Aktualności

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

Okres zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego – aktualne w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835).

Zgodnie z powyższym ważne pozostają legitymacje studenckie, których ważność na mocy ww. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada br., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na dzień 30 września 2020 r.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa studentów w Uniwersytecie w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckich.


 

Regulamin konkursu

  

REGULAMIN Z ZAKRESU DYDAKTYKI

                      STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

(OBOWIĄZUJE SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021)

 

1.         Wychowanie Fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów UŁ. Realizowane jest w wymiarze 60 godzin (2 semestry po 30h) i zaliczane semestralnie na ocenę.

2.         Zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 odbywają się raz w tygodniu w systemie zdalnym.

 Student będzie otrzymywał drogą elektroniczną materiały z zakresu wiadomości ujęte w opisie przedmiotu. Jednocześnie będzie zobowiązany do potwierdzania raz w tygodniu swojej aktywności w zakresie tematyki związanej z wybraną dyscypliną wychowania fizycznego za pomocą indywidualnych ćwiczeń potwierdzonych użyciem aplikacji służących do rejestracji aktywności fizycznej (np. Endomondo, Huawei Health, Calorie Counter, Nike+ lub podobnych) oraz przygotowania co najmniej 4 referatów w semestrze na tematy zaproponowane przez wykładowcę.

O formie realizacji zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 studenci zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem semestru letniego.

4.         Student wybiera jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ na rok akademicki 2020/2021.  Wybór zajęć jest ostateczny i obowiązuje na cały semestr. 

5.         Zapisy na zajęcia w roku akademickim 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na początku  października (semestr zimowy) oraz na przełomie lutego i marca (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna  na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

6.         Niedokonanie przez studenta UŁ zapisu na zajęcia drogą elektroniczną powoduje utratę  możliwości realizacji przedmiotu w semestrze. Student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego na kolejny semestr.

7.         Podstawą zaliczenia obligatoryjnego wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 jest udział w 12 zajęciach (w semestrze zimowym - zdalnych zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2). Brak potwierdzenia aktywności musi zostać uzupełniona niezwłocznie po ustąpieniu powodu nieobecności. Formę uzupełnienia zajęć student ustala z wykładowcą.

8.         Student, który był nieobecny na 50% zajęć nie ma możliwości ich odrabiania. Jeśli nieobecności były spowodowane problemami zdrowotnymi lub losowymi student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć na kolejny semestr.

9.         O zaliczenie wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 zwolnieniem lekarskim mogą ubiegać się JEDYNIE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, które nie mają obowiązku zapisywania się na zajęcia.

Studenci posiadający wcześniej całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) powinny pobrać ze strony internetowej SWFiS UŁ wzór zaświadczenia lekarskiego i skonsultować się z lekarzem, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. rehabilitację ruchową, gimnastykę zdrowotną, itp.). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych mogą ubiegać się o przeniesienie wychowania fizycznego na kolejny semestr lub rok akademicki w związku z decyzją lekarza na zaświadczeniu.

10.       Zajęcia wychowania fizycznego zaliczane są (bez konieczności uczestnictwa) czynnym zawodnikom sekcji sportowych KU AZS UŁ, członkom Zespołu Tanecznego „Kujon”, członkom kadry narodowej po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Polskiego Związku Sportowego. O zaliczenie w tej formie mogą się ubiegać studenci, którzy dostarczą stosowne zaświadczenie najpóźniej w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych.

11.       Dziekan może uznać zaliczenie zajęć z Wychowania Fizycznego w przypadku zrealizowania ich i zaliczenia przez studenta na innym kierunku studiów w UŁ, a w przypadku przeniesienia się z innej uczelni - w uczelni, z której przenosi się student.

12.       W wyjątkowych przypadkach, sposób i formę realizacji zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 student uzgadnia z kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego lub jego zastępcami.

13.       W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Wytyczne prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego od 1 października 2020 zawarte w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r. wraz z załącznikami 1 i 2.

14.       W razie zmiany wytycznych zawartych w Zarządzeniu Rektora UŁ nr 174 z dnia 18.09.2020 r. student będzie zobowiązany do zastosowania się do nowych wytycznych.


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego informuje o uruchomieniu dostępu testowego do następujących tytułów czasopism:

Ancient Philosophy

The Chesterton Review

The Harvard Review of Philosophy

Journal of Islamic Philosophy

The Saint Augustine Lecture Series

http://www.lib.uni.lodz.pl/index.html?idx=ezasoby&typ=test

Dostęp do zasobu możliwy jest wewnątrz sieci UŁ jak również spoza sieci przez serwer proxy  (co do zasady loginem jest PESEL, hasło 4-ostatnie cyfry numeru PESEL).


 Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

 


ZAPISY na ZAJĘCIA OGÓLNOUCZELNIANE

w semestrze zimowym 2020/2021

 

 

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2020/2021 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

 

wykładach w języku polskim i w językach obcych (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)

Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

 

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów (wyjątek stanowi Akademia Polskiego Filmu, za którą należy uiścić opłatę w każdym przypadku).

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 48 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

 

.      

 Rejestracja elektroniczna poprzez USOSWEB na semestr zimowy 2020/2021

trwa od 28 września do 8 października 2020 r.

 

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z20/21

 

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 19 października br.

 

 

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

 

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.


Program MOST

STUDENCI I DOKTORANCI

 

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE OD 2 DO 15 WRZEŚNIA 2020 r.

Aktualności na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/programmost2000

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl

 

Krótki film informacyjny przybliży istotę Programu MOST:

https://www.youtube.com/watch?v=rGdurDxx-I0


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link http://most.uka.uw.edu.pl , umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie ? To żadna przeszkoda ! Zasada działa też w drugą stronę - fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

 


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów - członków kół naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa z dwóch przyczyn: po pierwsze będzie zorganizowana w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams), po drugie, że dzięki współpracy ZUT w Szczecinie z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Co więcej, studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń), a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są dodatkowo atrakcyjne nagrody.

 

Rejestracji na Sesję należy dokonać do 20 października 2020 roku pod poniższym adresem (każda z osób, która będzie chciała wziąć udział powinna się zarejestrować samodzielnie): www.santander-grants.com/pl/program/vi_osskn

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto (dokonać rejestracji) w Santander Scholarships, a następnie po zalogowaniu się na nowo utworzone konto dokonać rejestracji na Sesję.

 

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace (referaty/postery).

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

 

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architektura

b) Budownictwo

c) Wzornictwo

d) oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b) Chemię i inżynierię chemiczną

c) Inżynierię środowiska

d) Inżynierii chemicznej i procesowej

e) Nanotechnologię

f) Ochronę środowiska

g) Technologię chemiczną organiczną i nieorganiczną

h) Technologię żywności

i) Towaroznawstwo

j) Technologię materiałów polimerowych

k) oraz dyscypliny pokrewne

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Ekonomię

b) Ekonomikę turystyki

c) Logistykę

d) Marketing

e) Rachunkowość i finanse

f) Towaroznawstwo

g) Transport

h) Zarządzanie

i) oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię roślin

b) Biotechnologię w produkcji roślinnej

c) Dietetykę

d) Genetykę roślin

e) Ochronę środowiska

f) Ogrodnictwo i architekturę

g) Rolnictwo

h) oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architekturę i wzornictwo

b) Automatykę i robotykę

c) Budownictwo

d) Elektrykę

e) Energetykę

f) Informatykę

g) Inżynierię i zarządzanie

h) Mechatronikę

i) Oceanotechnikę

j) Transport

k) oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię zwierząt

b) Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c) Genetykę zwierząt

d) Rybactwo

e) Technologię żywności

f) Towaroznawstwo

g) Zootechnikę

h) oraz dyscypliny pokrewne

 

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Streszczenia referatów/posterów wyłącznie w formie elektronicznej można przesyłać w terminie do 20 październik 2020 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.

 

Bardzo prosimy o korzystanie ze wzoru streszczenia dostępnego pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2020/Streszczenie_2020.docx

 

W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem są potwierdzane przez organizatorów.

 

Do uczestnictwa w Sesji potrzebne będzie pobranie i zainstalowanie darmowego programu Microsoft Teams:

oraz zalogowanie się do niego z wykorzystaniem TEGO SAMEGO ADRESU e-mail, który został podany w rejestracji na Sesję.

 

Informacje o Sesji oraz Regulamin można znaleźć na stronie ZUT:

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku: www.facebook.com/events/331309144575926

 

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl.


 

 

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)