Informacja dla studentów Sesja Letnia 2017/2018 zasady

19.06.2018

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. studenckich dot. PODZIAŁU oraz PRZEBIEGU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 103 z 04.05.2017 w sprawie podziału roku

 

akademickiego 2017/2018, letnia sesja egzaminacyjna trwa od 11 do 30 czerwca 2018.

 

Jesienna sesja poprawkowa od 13 do 30 września 2018 roku.

 

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

 

-  egzaminy termin I oraz zaliczenia kończące przedmiot od 11 czerwca do 30 czerwca 2018;

 

-  seminaria dyplomowe od 11 czerwca do 30 września 2018;

 

-  egzaminy poprawkowe termin II od 13 września do 30 września 2018.

 

1.      Do sesji przystępuje osoba, która regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrze letnim, jest przypisana do danej grupy zajęciowej w USOS oraz ma ważną legitymację studencką.

 

2.      Dla każdego egzaminu (nie dotyczy zaliczenia) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (11.06-30.06) i termin poprawkowy (13.09-30.09.) Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

 

3.      Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu/egzaminie powinno nastąpić bezpośrednio u nauczyciela niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w wyjątkowych przypadkach przewidzianych Regulaminem Studiów oraz potwierdzonych stosowną dokumentacją.

 

4.      Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOSweb nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot, nie później niż do 27 września 2018 r.

 

5.      W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie do 14 października 2018r. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy, z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

 

6.      Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się w dziekanacie z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.

 

 

Zaliczenie całej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 30 września 2018 r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną. Brak wpisów oznacza brak zaliczenia.

 

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP

 

dr Marek Sempach

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)