Komunikat dla studentów Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018

24.01.2018

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/18 z dnia 9 stycznia 2018 r.

 

            Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 103 z 04.05.2017 w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018, zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 22 stycznia 2018 r. do 4 lutego 2018 r. Zimowa sesja poprawkowa od 12 do 18 lutego 2018 roku.

 

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

 

- egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot od 22 stycznia do 4 lutego 2018 r.;

 

- seminaria dyplomowe i magisterskie od 22 stycznia do 18 lutego 2018;

 

- egzaminy poprawkowe od 12 lutego do 18 lutego 2018.

 

·         Do sesji przystępuje osoba, która regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrze zimowym, jest przypisana do danej grupy zajęciowej w USOS oraz ma ważną legitymację studencką.

 

·         Dla każdego egzaminu (E) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (22.01-04.02) oraz termin poprawkowy (12.02-18.02).

 

·         Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

 

·         Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych Regulaminem studiów.

 

·         Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOS. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot w terminie do 18 lutego 2018r.

 

·         W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie do 28 lutego 2018r. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy, z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

 

·         Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 27 września 2017r. wpis warunkowy nie jest możliwy dla studentów 1 semestru studiów.

 

·         Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się w dziekanacie z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.

 

·         Zaliczenie zimowej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 18 lutego 2018 r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną.

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP          

 dr Marek Sempach                                        

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)