KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2018/19 z dnia 7 stycznia 2019 r.

18.02.2019

KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2018/19 z dnia 7 stycznia 2019 r.

            Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 96 z 23.04.2018 w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019, zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 21 stycznia 2019 r. do 3 lutego 2019 r. Zimowa sesja poprawkowa od 11 do 17 lutego 2019 roku.

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:

- egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot od 21 stycznia do 3 lutego 2019 r.;

- seminaria dyplomowe i magisterskie od 21 stycznia do 17 lutego 2019;

- egzaminy i zaliczenia poprawkowe od 11 lutego do 17 lutego 2019.

·         Do sesji przystępuje osoba, która regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrze zimowym, jest przypisana do danej grupy zajęciowej w USOS oraz ma ważną legitymację studencką.

·         Dla każdego egzaminu (E) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (21.01-03.02) oraz termin poprawkowy (11.02-17.02).

·         Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu.

·         Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych Regulaminem studiów UŁ.

·         Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOS. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2019r.

·         W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie do 28 lutego 2019r. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy, z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.

·         Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 27.09.2017r. wpis warunkowy nie jest możliwy dla studentów 1 semestru studiów. Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone do 17.02.19

·         Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się w dziekanacie lub stronie WSMiP z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.

 

·         Zaliczenie zimowej sesji jest równoznaczne z posiadaniem w ostatnim dniu sesji tj. 17 lutego 2019 r. wszystkich wpisów w USOS z oceną pozytywną. 

 

Prodziekan ds. studenckich WSMiP          

 

 dr Marek Sempach

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)