Nagrody i wyróżnienia dla studentów UŁ

Nagrody i wyróżnienia dla studentów UŁ:

Studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu Łódzkiego:

 • Medal "Za chlubne studia"
 • List gratulacyjny Rektora UŁ
 • Odznaczenie za działalność na rzecz i dla dobra UŁ.
 • Nagrody Rektora dla Studentów Uniwersytetu Łódzkiego

 

Medal za chlubne studia

Medal „Za chlubne studia” może otrzymać absolwent UŁ, który spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

 • ukończył studia w terminie,
 • uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę bardzo dobrą,
 • uzyskał średnią ocen z toku studiów, nie niższą niż odpowiednio:
  • absolwent studiów I-go stopnia i jednolitych studiów magisterskich - 4,7450;
  • absolwent studiów II-go stopnia - 4,845.
 • wyróżniał się znaczącymi osiągnięciami naukowymi i aktywnością naukową, 
  a w szczególności: udziałem w pracach naukowo-badawczych, pracą w kole naukowym, współpracą z innymi ośrodkami akademickimi, publikacjami, dziełami artystycznymi, udziałem w konferencjach naukowych, udziałem w konkursach, otrzymanymi nagrodami, wyróżnieniami,
 • wykazywał się wzorową postawą etyczną i koleżeńską.

Na jednym kierunku studiów danego wydziału mogą być przyznane nie więcej niż:
a) 2 medale dla absolwentów studiów I stopnia;
b) 2 medale dla absolwentów studiów II stopnia.

Szczegółowe warunki przyznawania medalu "Za chlubne studia" określa Zarządzenie Rektora nr 81 z dnia 29.09.2010 r. ze zm. w sprawie zasad przyznawania medalu "Za chlubne studia".

1. Zarządzenie 81

2. Wniosek

Wnioski o przyznanie medalu należy składać w dziekanacie w terminie do połowy października bieżącego roku.

 

List gratulacyjny Rektora UŁ

List gratulacyjny Rektora UŁ za dany rok akademicki może otrzymać 10% najlepszych studentów/absolwentów danego kierunku, wyłonionych spośród studentów/absolwentów spełniających łącznie niżej wymienione warunki:

 • zaliczył rok studiów w danym roku akademickim w terminie do 30 września,
 • uzyskał średnią ocen za ten rok nie mniejszą niż 4,6500.

Szczegółowe zasady przyznawania Listów Gratulacyjnych Rektora określa Zarządzenie Rektora nr 51 z dnia 28.12.2017 r.  w sprawie przyznawania Listów Gratulacyjnych Rektora.

 

Odznaczenie za działalność na rzecz i dla dobra UŁ.

W Uniwersytecie Łódzkim wprowadza się następujące odznaczenia:

- Wyróżnienie - za działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra UŁ.

Wyróżnienie przyznawane jest na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UŁ  lub dyrektora COSiD  UŁ. Przyznawane jest studentom lub doktorantom za działalność organizacyjną lub naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra UŁ (przy uwzględnieniu dobrych wyników w nauce w przypadku studentów).

Po przyznaniu przez właściwego Prorektora UŁ wyróżnienia, laureat powinien aktywnie działać na rzecz i dla dobra UŁ przez okres minimum roku.

 

- Medal UNIVERSITAS LODZIENSIS ALUMNO LAUDE DIGNISSIMO - za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra UŁ.

Medal przyznawany jest przez Senat UŁ na uzasadniony wniosek właściwego Prorektora UŁ. Kandydatów do medalu może rekomendować właściwemu Prorektorowi UŁ kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. Przyznawany jest studentom lub doktorantom za wybitną działalność organizacyjną lub naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra UŁ (przy uwzględnieniu dobrych wyników w nauce w przypadku studentów).

Student/doktorant odznaczony medalem powinien aktywnie działać na rzecz i dla dobra UŁ przez okres minimum 3 lat.

Szczegóły zasad przyznawania wyróżnień określa Zarządzenie Rektora  nr 48 z dnia 27.02.2014 r.  
w sprawie zasad odznaczania studentów i doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu łódzkiego.

 

Nagrody Rektora dla Studentów Uniwersytetu Łódzkiego

informujemy o zarządzeniu nr 53 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Treść aktu znajduje się w Bazie Aktów Własnych Lex pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/42098/5/

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)