Stypendia

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

·         art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz

·         rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

·         znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

·         znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

·         jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

·         posiadającemu tytuł zawodowy:

·         magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

·         licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2020 r.

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

·         wnioski, które nie zostały przesłane przez system OSF,

·         wnioski złożone przez uczelnie w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Ministra,

·         wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Wymagane dane i załączniki

Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy

 


Biuro Obsługi Studenta WSMiP uprzejmie informuje, że wnioski o stypendium Rektora za wyniki w nauce  w roku akademickim 2020/21  są generowane za pośrednictwem platformy USOSweb.  Wnioski w wersji papierowej (wygenerowane w pliku pdf) prosimy dostarczyć do BOS WSMiP za pośrednictwem poczty najpóźniej do 13.11.2020 (już na wydziale).

Podajemy link do strony Centrum Obsługi Studenta   - szczegółowe informacje dot. składania wniosków o stypendium Rektora.

http://cos.uni.lodz.pl/stypendia/motywacyjne

 


Zarządzenie nr 141 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 111 Rektora UŁ z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

 

Stypendia Miasta Łodzi

http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

 

Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego

https://www.lodzkie.pl/edukacja/konkursy/stypendia/2019-rok-xiii-edycja-jednorazowych-stypendi%C3%B3w-naukowych-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego

 

Program wymiany osobowej studentów i naukowców

https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

 

Program wymiany CEEPUS

https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus

 

Chińskie stypendia rządowe dla studentów i wykładowców

http://www.campuschina.org/content/details3_74776.html

 

Stypendia DAAD w Niemczech

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50026200&origin=36&page=3&q=&status=3&subjectGrps=

 

Stypendia MASTER 2 we Francji

https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2

 • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)