Informacje na temat WF

WARUNKI  UCZESTNICTWA  I  ZALICZENIA  ZAJĘĆ  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

w wymiarze 30 godz. na studiach stacjonarnych I stopnia i II stopnia

oraz w wymiarze 60 godz. na jednolitych studiach magisterskich

1.       Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym zaliczanym semestralnie na ocenę.

2.        Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny dydaktyczne.

3.        Zajęcia są do wyboru. Student wybiera jeden rodzaj zajęć z dyscyplin proponowanych przez Studium na dany rok akademicki. Wybór zajęć jest ostateczny, obowiązuje cały semestr – możliwa zmiana dyscypliny tylko po semestrze. Zmiana dyscypliny w trakcie semestru może nastąpić tylko na skutek szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania na zajęcia wybranej specjalności.

4.        Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną (rejestracja żetonowa) na przełomie września i października (semestr zimowy) oraz w połowie lutego (semestr letni). Pełna informacja dla studenta jest dostępna miesiąc wcześniej na stronie internetowej Studium.

5.        Brak zapisu drogą elektroniczną zamyka możliwość realizacji przedmiotu w semestrze. W tym przypadku student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć wychowania fizycznego na kolejny wolny semestr.

6.        Studenci zapisani do grup, którzy bez uzasadnionego powodu nie zgłoszą się na zajęcia w ciągu 5 tygodni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych otrzymują ocenę niedostateczną. Aby jej uniknąć, zobowiązani są do wypisania się z grupy.

7.        Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje 100% frekwencja. Dopuszczalne są dwienieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi zostać odrobiona w ramach tej samej dyscypliny, niezwłocznie po ustąpieniu powodu nieobecności. Można odrobić nie więcej niż 1 zajęcia dziennie. Duża ilość nieobecności odrabianych może spowodować obniżenie oceny końcowej. Studium zapewnia dodatkowe terminy dla studentów odrabiających zajęcia. Harmonogram jest umieszczony na stronie internetowej Studium w połowie każdego semestru.

8.        Student, który  był nieobecny na 60% zajęć nie ma możliwości odrabiania zajęć. Otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli nieobecności były spowodowane problemami zdrowotnymi student jest zobowiązany do przeniesienia zajęć na kolejny semestr.

9.       O zaliczenie wychowania fizycznego zwolnieniem lekarskim mogą ubiegać się JEDYNIE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (brak punktów ECTS). Studenci ci NIE ZAPISUJĄ SIĘ NA ZAJĘCIA poprzez rejestrację żetonową i zobowiązani są dostarczyć orzeczenie do SWFiS UŁ, ul. Styrska 5 na semestr zimowy do  końca października i na semestr letni do połowy marca.

Studenci posiadający w przeszłości całkowite zwolnienie lekarskie z zajęć sportowych, osoby z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) powinny pobrać formularz zaświadczenia lekarskiego (link poniżej) i skonsultować się z lekarzem, aby wybrać odpowiedni rodzaj zajęć dla swojego stanu zdrowia (np. brydż, rehabilitację ruchową, gimnastykę zdrowotną, pływanie korekcyjne itp.). Osoby czasowo niezdolne do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych mogą ubiegać się o przeniesienie wychowania fizycznego na kolejny semestr lub rok akademicki (decyzja lekarza na zaświadczeniu lekarskim).

http://www.ckul.uni.lodz.pl/Zaswiadczenie_lekarskie.doc

10.    Zajęcia wychowania fizycznego zalicza się (bez konieczności uczestnictwa) czynnym  zawodnikom sekcji sportowych KU AZS UŁ, członkom Zespołu Tanecznego „Kujon”, członkom kadry narodowej w dyscyplinach olimpijskich.

11.     Student ma prawo do przepisania oceny z przedmiotu w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku lub powtarzania semestru, a także w przypadku zaliczenia wychowania fizycznego na innej Uczelni w kraju lub za granicą. Zgłasza chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. Jeżeli student zaliczył wychowanie fizyczne na podstawie zwolnienia lekarskiego, to nie można takiego zaliczenia przepisać.  Przepisana może być tylko ocena uzyskana na tym samym stopniu studiów.

12.     W wyjątkowych przypadkach związanych z realizacją zajęć wychowania fizycznego decyduje rozmowa z kierownikiem SWFiS lub jego zastępcami.

 

13.   Dalsze szczegóły na temat realizacji zajęć WF oraz aktualności dostępne bezpośrednio w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ Łódź ul. Styrska 5, telefon: 42 66 55 189 lub na stronie  http://www.swfis.uni.lodz.pl/

 

Regulamin został zaakceptowany przez Prorektora ds. Programów i Jakości Kształcenia

Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. Jarosława Płuciennika • 75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
  75. ROCZNICY DEPORTACJI ŻYDÓW ZACHODNICH DO LITZMANNSTADT GETTO
 • Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
  Graduation Day of International Marketing and photo session 11.12.2015
 • Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
  Christmas Eve meeting with International Marketing Students - 16.12.2015
 • Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
  Spotkanie wigilijne pracowników WSMiP - 17.12.2015
 • Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
  Uroczystość wręczenia dyplomów studentom Polsko-Francuskich Studiów Zarządzania typu MBA
 • Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
  Oferta edukacyjna WSMiP UŁ
 • 10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
  10th Lodz East Asia Meeting Zakład Azji Wschodniej UŁ
 • „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
  „POLAND AND GERMANY: HOW TO RESPOND TO RUSSIA?”
 • Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  Krótka relacja z obchodów 70-lecia UŁ na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)
  Dr Magdalena Cieślak (Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, UŁ) przeprowadza wywiad z dr Imke Lichterfeld, University of Bonn, na temat oddziaływania i znaczenia renesansowej tragedii dla współczesnego odbiorcy (październik 2013)