KOMUNIKAT PRODZIEKANA ds. STUDENCKICH WSMiP dot. PODZIAŁU LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2023/2024 z dnia 28 maja 2024r.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora UŁ nr 107 z 27.04.2023r. w sprawie podziału roku akademickiego 2023/2024, letnia sesja egzaminacyjna trwa od 17 czerwca do 7 lipca 2024r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna na WSMiP trwa od 12 do 30 września 2024r. (z wyłączeniem dni od 18 do 20 września).

Terminy składania egzaminów oraz uzyskiwania zaliczeń:
- egzaminy pierwszy termin od 17 czerwca do 7 lipca 2024r.
- zaliczenia kończące przedmiot  od  17 czerwca do 30 września 2024r.
- egzaminy poprawkowe od 12 września do 30 września 2024r. 
(z wyłączeniem dni od 18 do 20 września 2024r.)

1.    Do sesji przystępuje student, który regularnie uczęszczała na zajęcia w semestrze letnim, jest przypisany do danej grupy zajęciowej w USOS. 
2.    Dla każdego egzaminu (E) ustalane są dwa terminy: termin pierwszy (17.06.-7.07. 2024r.) oraz termin poprawkowy (12.09-30.09.2024r. z wyłączeniem 18-20 września 2024r.). 
3.    Student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń, nie może przystąpić do egzaminu. 
4.    Student jest zobowiązany do terminowego składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Wnioski o przedłużenie sesji honorowane będą tylko w uzasadnionych przypadkach przewidzianych Regulaminem Studiów UŁ.
5.    Oceny z przedmiotów wprowadzane są przez nauczycieli akademickich do protokołów w systemie USOS nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu. Studenci proszeni są o skrupulatne weryfikowanie ocen wpisanych w systemie. Wszelkie niezgodności oraz braki niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi koordynującemu przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2024 roku. 
6.    W przypadku niezaliczenia wymaganych planem studiów przedmiotów, student może złożyć w dziekanacie podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr lub jego powtarzanie w terminie nie późniejszym niż 16 października 2024 roku. Student ma prawo ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednego przedmiotu – w przypadku, gdy ma już jeden nierozliczony wpis warunkowy, z dwóch przedmiotów – w przypadku, gdy nie posiada zaległości.
7.    Przed przystąpieniem do sesji studenci proszeni są o zapoznanie się stronie WSMiP z wykazem przedmiotów niepodlegających warunkowemu zaliczeniu.
8.    Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone do 30.09.2024 roku.


Prodziekan ds. studenckich WSMiP           
                         dr Agata Włodarska-Frykowska