RADA SPOŁECZNA WSMIP

Rada Społeczna przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego jest kolegialnym, społecznym ciałem doradczym, działającym na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem a zewnętrznymi podmiotami administracyjnymi, gospodarczymi i organizacjami.

Jej głównym zadaniem jest prowadzenie działań umożliwiających dostosowywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału do potrzeb i wymagań ich potencjalnych pracodawców, a także rozwijanie współpracy Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie badań i rozwoju z podmiotami zewnętrznymi. Rada Społeczna stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju Wydziału w zakresie poszerzania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Ma ona charakter otwarty i składa się zarówno z przedstawicieli Wydziału, jak i reprezentantów urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw, instytucji, oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych, a także indywidualnych osób fizycznych, których działalność jest związana z kierunkami kształcenia studentów oraz badaniami naukowymi realizowanymi na Wydziale.

 

Członkowie Rady Społecznej:

1. Krzysztof Ciecióra - II Wicewojewoda Łódzki

2. Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego

3. Adam Pustelnik – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi 

4. Dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

5. insp. Dariusz Walichnowski - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

6. Paweł Zakrzewski - Wydział Komunikacji Społecznej; Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

7. Artur Michalak – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

8. Monika Kamieńska – Dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury

9. Iwona Mokras-Wosik – Dyrektor I LO w Głownie  

10. Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie

11. prof. dr hab. Jacek Orłowski - Reżyser teatralny i telewizyjny

12. Kinga Wojciechowska-Rulka - Ekspert ds. relacji z mediami, mBank

13. Barbara Woźniak – Manager ds. marketingu i rozwoju Atum Energy

14. Magdalena Chęcińska – UPS GBS

15. Marta Zabierowska – UPS GBS

16. Ewelina Bocheńska - UPS GBS

17. dr Wojciech Marciniak - Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r., Archiwum Sybiraków, Instytut Historii UŁ, koordynator współpracy UŁ-KWP w Łodzi

 

Członkowie Rady Społecznej z ramienia Wydziału:

1. prof. Ryszard Machnikowski – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

2. prof. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą WSMiP UŁ

3. prof. Andrzej Dubicki – Prodziekan ds. nauczania WSMiP UŁ

4. dr Agata Włodarska-Frykowska – Prodziekan ds. studenckich WSMiP UŁ

5. dr Joanna Ciesielska-Klikowska – pełnomocnik Dziekana WSMiP UŁ ds. kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym