STRATEGIA WSMIP UŁ 2021-2025

Szanowni Państwo,

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi obecnie swoje 22-lecie powstania, nie można jednak zapominać o jego organizacyjnym bezpośrednim prekursorze — międzywydziałowym Instytucie Studiów Międzynarodowych UŁ utworzonym w 1994 r. Jego powstanie realizowało ideę profesora Waldemara Michowicza — ówcześnie prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ. Celem Profesora było utworzenie na Uniwersytecie Łódzkim nowej i niezależnej, multidyscyplinarnej i interdyscyplinarnej jednostki organizacyjnej, której pracownicy będą prowadzić studia międzynarodowe w obszarach polityki, kultury i ekonomii, co stało się „znakiem firmowym”, a także wyróżnikiem jej organizacyjnego następcy — Wydziału. Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych, kierowana przez profesora Michowicza, stała się pierwszą jednostką nowego Instytutu, wokół której w 1994 r. zaczęły tworzyć się kolejne Katedry, początkowo oparte na idei studiów regionalnych, lecz wkrótce wykraczające daleko poza nie, kierowane przez wybitnych badaczy i badaczki, wywodzących się z różnych Wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

Początkowo siedziba Instytutu, którego dyrektorem został oczywiście profesor Waldemar Michowicz, mieściła się przy ulicy Narutowicza, u zbiegu z ulicą Tramwajową, w adaptowanym na ten cel mieszkaniu międzywojennej kamienicy. W zaledwie trzech pomieszczeniach znalazło się miejsce na sekretariat, salkę konferencyjną oraz niewielki gabinet dyrektora Instytutu. Po uzyskaniu przez ISM prawa do prowadzenia studiów w 1996 r. nastąpił pierwszy nabór na kierunek w zakresie stosunków międzynarodowych, do którego wkrótce dołączyła politologia. Główną siedzibą Wydziału stał się wtedy niewielki, nieistniejący już dwupiętrowy budynek przy ulicy Składowej 41/43, który jednak ze względu na skromną powierzchnię zmuszał zarówno studentów, jak i wykładowców do masowych podróży przez Łódź, celem dotarcia do sal wykładowych mieszczących się na innych Wydziałach, w których także prowadzone były zajęcia, co pogłębiało znajomość topografii naszego miasta oraz jego sieci komunikacyjnej. Dodatkowo sprzyjał temu fakt, że w tamtym czasie także poszczególne Katedry WSMiP mieściły się w rozlicznych budynkach mieszczących się przy ulicy Narutowicza, Jaracza, Gdańskiej oraz na Placu Wolności.

Gdy w roku 2000 został utworzony Instytut Studiów Politologicznych, którego pierwszym dyrektorem został profesor Eugeniusz Ponczek, dwa skonfederowane Instytuty utworzyły Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Pierwszą dziekan nowego Wydziału została prof. dr hab. Elżbieta Oleksy. Wyróżnikiem nowopowstałego Wydziału była silna więź łącząca jego młodą kadrę i studentów. Najlepsi absolwenci Wydziału szybko znajdowali tam zatrudnienie, by pod okiem swoich mistrzów osiągać coraz wyższe stopnie i tytuły naukowe. Bardzo wielu z nich znalazło się dziś w stale poszerzającym się gronie samodzielnych pracowników naukowych — doktorów habilitowanych i profesorów uczelni — przekazując swoją wiedzę oraz doświadczenie kolejnym pokoleniom studentów studiów wszystkich stopni, a także młodym doktorantom. Dynamiczny nabór kadr, także z grona absolwenckiego, był konieczny, gdyż stale poszerzała się oferta edukacyjna Wydziału — do kierunków stosunki międzynarodowe i politologia, które prowadzone są do dziś (wg rankingu „Perspektyw” na rok 2021 kierunek politologia zajmuje 3 miejsce1, a stosunki międzynarodowe 6 miejsce w Polsce2), dołączyły unikatowe, pierwsze w naszym kraju interdyscyplinarne studia pod nazwą międzynarodowe studia kulturowe oraz studia azjatyckie. Pierwszym kierunkiem o charakterze praktycznym, prowadzonym na naszym Wydziale stał się kierunek bezpieczeństwo narodowe.

Aktywnie działający wydziałowy Samorząd Studentów pozwalał na organizowanie wydarzeń, takich jak pikniki czy wydziałowa liga piłkarska, które zbliżały do siebie kolejne pokolenia studiującej młodzieży i kadry nauczycielskiej. Sympatycznym wyrazem aktywności studenckiej stały się „Składaki” (nazwa pochodzi od ulicy Składowej), czyli nagrody przyznawane wykładowcom wybieranym przez studentów. Liczba kategorii tych nagród stale rosła, a ich laureaci wysoko sobie cenią ten sposób wyrażania opinii i akceptacji ich pracy.

Absolwenci naszego Wydziału nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, ich unikalne kompetencje i wiedza są bardzo pozytywnie oceniane przez licznych pracodawców z sektora administracji publicznej oraz firm prywatnych. Wielu absolwentów WSMiP UŁ zajmuje dziś bardzo wysokie i odpowiedzialne stanowiska, zarówno w instytucjach międzynarodowych, instytucjach samorządowych i krajowej administracji rządowej, jak i w wielkich korporacjach. Istniejąca przy WSMiP UŁ Rada Społeczna jest miejscem doradztwa, wsparcia oraz opiniowania inicjatyw wydziałowych przez interesariuszy zewnętrznych — zasiadają w niej przedstawiciele władz, instytucji państwowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz firm, w tym także wybitni absolwenci Wydziału.

Bardzo istotnym wyróżnikiem Wydziału było — i pozostaje do dzisiaj — jego bardzo wysokie „umiędzynarodowienie”, zarówno w zakresie współpracy naukowej, badawczej, jak i kształcenia. Liczbie realizowanych przez pracowników Wydziału międzynarodowych grantów i projektów badawczych dorównuje wysoka liczba umów dotyczących międzynarodowej wymiany studenckiej, które sprawia, że studenci Wydziału zawsze mogli i nadal mogą korzystać z bardzo bogatej oferty wyjazdowej na studia za granicą, a na Wydział nieustannie przyjeżdżają zastępy studentów z całego świata. Sprzyja temu szeroki zakres nauczania języków obcych, w tym takich, których nauczanie było unikalne na całym Uniwersytecie, oraz biegłość w posługiwaniu się nimi przez pracowników Wydziału. Ukoronowaniem procesu podnoszenia umiędzynarodowienia było utworzenie na Wydziale dwóch kierunków studiów nauczanych w języku angielskim — International Marketing oraz International and Political Studies. Ważnym elementem procesu umiędzynarodowienia Wydziału są także Polsko-Francuskie podyplomowe studia zarządzania typu MBA realizowane we współpracy z Uniwersytetem Lyon 3 we Francji od roku 1993. Zwiększanie zakresu międzynarodowej współpracy w zakresie badań oraz kształcenia jest niezmiennym priorytetem kolejnych władz dziekańskich, dbających o zapewnienie środków umożliwiających rozwój na tym polu.

Obecnie sytuacja lokalowa Wydziału uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do wspomnianych wyżej czasów „pionierskich”. Wydział mieści się dziś w dwóch budynkach usytuowanych przy ul. Składowej 43/Narutowicza 59a oraz przy ul. Lindleya 5, w pobliżu Nowego Centrum Łodzi. Infrastruktura Wydziału jest stale modernizowana, rośnie liczba woluminów w wydziałowej Bibliotece, zapewniając nauczycielom akademickim oraz studentom dobre warunki pracy i studiów.

Minione dwa lata były trudnym czasem — wielkim wyzwaniem stała się globalna pandemia, która zmusiła wszystkich do zmiany trybu funkcjonowania i przejścia do pracy w formule online, jednak po zakończeniu kolejnego roku akademickiego realizowanego w tej formule można bez wahania stwierdzić, że cała społeczność Wydziału — kadra nauczycielska, pracownicy administracji oraz studenci wszystkich stopni sprostali trudnościom i niedogodnościom związanym z ograniczeniami pandemicznymi i profesjonalnie realizują swoje zadania.

Za nami 22 lata istnienia naszego Wydziału (28 licząc czasy funkcjonowania poprzednika — samodzielnego ISM), które przyniosły szereg doświadczeń wykorzystywanych w funkcjonowaniu tej relatywnie młodej Jednostki Uniwersytetu Łódzkiego. Przed nami wiele wyzwań niesionych przez dynamicznie rozwijający się świat. Naszym głównym zadaniem jest umożliwianie coraz lepszego rozumienia skomplikowanych zjawisk i procesów otaczającej nas współczesności w światowej polityce, gospodarce i kulturze, nie tylko całej wspólnocie akademickiej — studentom i pracownikom akademickim, ale również otoczeniu zewnętrznemu. Działania naukowo-badawcze łączą się z procesami kształcenia prowadzonymi na Wydziale i poza nim, edukacją na rzecz podmiotów zewnętrznych, takich jak szkoły podstawowe i średnie oraz inne instytucje zewnętrzne, korporacje. Wszystko to dzięki ciężkiej pracy i wysiłkom zatrudnionej na Wydziale kadry oraz studentom i doktorantom, tworzącym wydziałową wspólnotę, która jest w stanie sprostać wyzwaniom niesionym przez zmiany zachodzące we współczesnym, globalizującym się świecie. Jako obecny dziekan Wydziału, dumny z osiągnięć wszystkich członków naszej wspólnoty, dziękuję Państwu za trud i wysiłek włożony w poszerzanie horyzontów ludzkiej wiedzy i jej rozpowszechnianie. Życzę Państwu wielu dalszych sukcesów i radości z podejmowanych różnorodnych aktywności badawczych i edukacyjnych w kolejnych dekadach istnienia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

 Ryszard M. Machnikowski

Strategia WSMiP UŁ 2021 - 2025