KARTA ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Jesteś naszym absolwentem? Świetnie. To znaczy, że możesz stać się posiadaczem Karty Absolwenta UŁ i skorzystać ze zniżek naszych Partnerów.  Kartę możesz bezpłatnie zamówić, jeżeli posiadasz dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych lub MBA Uniwersytetu Łódzkiego. O wydanie Karty mogą ubiegać się również absolwenci UŁ, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na studiach II czy III stopnia. 

PRZYWILEJE I KORZYŚCI

Karta Absolwenta oferuje szereg przywilejów i korzyści. Zaczynając od rabatów na usługi i produkty wielu Partnerów projektu, wśród których znaleźć można propozycje z branży turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej, gastronomicznej czy edukacyjnej, a kończąc na szerokiej ofercie przygotowanej przez Uniwersytet Łódzki, w tym m.in.: studia podyplomowe (10% zniżki na wybrane kierunki), dostęp do zasobów Biblioteki UŁ (bez kaucji) czy możliwość korzystania z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Pamiętaj, że korzystając ze zniżek możesz zostać poproszony o pokazanie dowodu tożsamości.

DWIE WERSJE KARTYKarta obowiązuje bezterminowo i jest wydawana bezpłatnie w dwóch wersjach:

  • elektronicznej jako wirtualna karta generowana w aplikacji Absolwent UŁ, dostępnej w Google Play oraz App Store 
  • klasycznej jako plastikowa karta z imieniem i nazwiskiem, którą można zamówić na naszej stronie poprzez formularz zamówienia online
    (Z uwagi na wyczerpanie wzoru kart "W4", dostępnymi wzorami kart w 2023 roku pozostają "W5" i "W6". W przypadku zamówienia wzoru "W4", przyporządkowujemy wzór "W5"). 

§1. Słowniczek
1.    Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Absolwent) – osoba, która obroniła dyplom studiów licencjackich, studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Łódzkim. 
2.    Zbiór Użytkowników – gromadzona w formie elektronicznej baza Absolwentów będących posiadaczami Karty. 
3.    Formularz Rejestracyjny (Formularz) – zamieszczony pod adresem www.uni.lodz.pl/strefa-absolwenta/karta-absolwenta - elektroniczny formularz zamówienia Karty.
4.    Aplikacja ABSOLWENT UŁ (Aplikacja) – aplikacja mobilna dostępna w AppStore i GooglePlay, pozwalająca na dołączenie do Klubu Absolwenta, zamówienie oraz korzystanie z Karty Absolwenta UŁ, przegląd aktualnych ofert i promocji Partnerów honorujących Kartę, a także odświeżenie znajomości i kontaktów z czasów studiów.
5.    Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego (Karta) – wydawana przez Uniwersytet Łódzki bezpłatnie i obowiązująca bezterminowo karta imienna z nadanym numerem pełniąca funkcje identyfikacyjne w Projekcie. W użyciu jest również karta elektroniczna, dostępna w Aplikacji, posiadająca inny numer, niż karta plastikowa. Użytkownik może korzystać z karty plastikowej lub elektronicznej albo z karty plastikowej i elektronicznej zamiennie. 
6.    Organizator Projektu (Uniwersytet) – Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. . Narutowicza 68, 90-136 Łódź, REGON  000001287, NIP 724-000-32-43.
7.    Newsletter Karty Absolwenta – Newsletter wysyłany do użytkowników Karty zawierający informacje o ofercie Karty Absolwenta oraz aktualnościach Uniwersytetu Łódzkiego. 
8.    Partner Projektu (Partner) – podmiot prawa współpracujący z Uniwersytetem Łódzkim 
na zasadach określonych w Porozumieniu, na mocy którego gwarantuje Użytkownikowi Karty udzielanie określonych Przywilejów.
9.    Użytkownik Karty (Użytkownik) – Absolwent, który za pośrednictwem Formularza lub Aplikacji przystąpił do Projektu i odebrał Kartę Absolwenta.
10.    Projekt Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego (Projekt) – skierowane do Absolwentów działanie Uniwersytetu Łódzkiego realizowane wspólnie z Partnerami w oparciu o Kartę.
11.    Przywileje – opublikowane na Stronie Internetowej specjalne warunki korzystania z oferty Organizatora oraz Partnerów, udzielane Użytkownikom Karty w postaci rabatów na usługi 
lub innych specjalnych warunków korzystania z ich oferty.
12.    Regulamin – regulamin Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego.
13.    Realizator Projektu (Realizator) - Centrum Współpracy z Otoczeniem, jednostka organizacyjna Uniwersytetu Łódzkiego odpowiedzialna za realizację Projektu Karta Absolwenta z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, II piętro, p. 211 i 212.
14.    Strona Internetowa– strona www Projektu, będąca podstroną strony głównej Uniwersytetu, umieszczona pod adresem: www.uni.lodz.pl/strefa-absolwenta/karta-absolwenta
Porozumienie o współpracy (Porozumienie) – porozumienie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu, zawarte pomiędzy Uniwersytetem a Partnerem, definiujące Przywileje oraz czasowe i organizacyjne ramy współpracy.

§2. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin dotyczy realizacji Projektu Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
i określa prawa i obowiązki Uniwersytetu, Partnerów oraz Użytkowników Karty.
2.    Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie 
jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Projektu oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na Stronie Internetowej.

§3. Karta
1.    Karta (elektroniczna i/lub plastikowa) upoważnia do korzystania z Przywilejów u Partnerów, którzy zawarli z Uniwersytetem Porozumienie.
2.    Prawo do otrzymania Karty plastikowej jest weryfikowane przez Realizatora w oparciu o dodany jako załącznik do formularza rejestracyjnego skan dokumentu potwierdzający ukończenie studiów, lub za okazaniem osobie upoważnionej do wydawania Karty dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów (jeżeli absolwent wybrał opcję okazania dyplomu przy odbiorze Karty). 
3.    Prawo do otrzymania Karty elektronicznej poprzez rejestrację w Aplikacji jest weryfikowane przez Realizatora automatycznie za pośrednictwem systemu USOS. Jeśli dyplom nie znajduje się w bazie, Absolwent zostanie poproszony w Aplikacji o załączenie skanu dyplomu.
4.    Jeżeli z przyczyn technicznych podczas rejestracji w Aplikacji skan dyplomu nie zostanie poprawnie wgrany, plik można przesłać celem weryfikacji na adres absolwent@uni.lodz.pl.
5.    Prawo do posługiwania się Kartą oraz korzystania z Przywilejów ma wyłącznie Użytkownik Karty.
6.    Karta jest ważna bezterminowo.
7.    Karta jest ważna za okazaniem Partnerowi ważnego dokumentu tożsamości. Okazanie dokumentu tożsamości konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości.
8.    W przypadku zmiany danych osobowych, zgubienia Karty, jej zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego korzystanie z Karty, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Realizatora.
9.    W sytuacjach, o których mowa w ust. 8 Karta ulega unieważnieniu a Użytkownik może wystąpić o wydanie duplikatu Karty za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł.
10.    W przypadku odnalezienia zagubionej Karty przed wydaniem duplikatu, Użytkownik może ubiegać się o przywrócenie ważności Karty bez dodatkowej opłaty.
11.    Duplikat Karty wydawany jest najpóźniej w terminie 30 dni od przesłania zgłoszenia 
na adres: absolwent@uni.lodz.pl, po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 9
12.    Autentyczność Karty jest potwierdzana przez Realizatora każdorazowo na prośbę Partnera.
13.    Karta o wymiarach 85,60 mm × 53,98 mm wykonana jest z plastiku i składa się z dwóch stron:
a) awersu, który zawiera grafikę związaną z Projektem, nazwę Projektu: „Karta Absolwenta UŁ”, logotyp UŁ, adres strony internetowej: www.uni.lodz.pl oraz elementy stałe związane 
z wymogami technicznymi określonymi przez producenta Karty; 
b) rewersu zawierającego kod kreskowy przypisany do Użytkownika Karty, adres strony internetowej: www.absolwent.uni.lodz.pl oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta Karty. 

14.    Karta dostępna jest we wzorach graficznych określonych w załączniku  Nr 2 do Regulaminu.
15.    Właścicielem Karty jest Uniwersytet.

§4. Użytkownik Karty
1.    Użytkownikiem Karty może zostać każdy Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego niezależnie 
od roku ukończenia studiów.
2.    W celu otrzymania Karty Absolwent przystępujący do Projektu zobowiązany 
jest do wypełnienia Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.uni.lodz.pl/strefa-absolwenta/karta-absolwenta lub rejestracji za pośrednictwem Aplikacji. 
3.    Wypełnienie i przesłanie Organizatorowi Formularza lub rejestracja w Aplikacji są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4.    Użytkownik Karty zobowiązany jest do informowania Uniwersytetu w przypadku zmiany danych podanych podczas zgłoszenia.
5.    Absolwentowi może zostać wydana tylko jedna Karta plastikowa, z zastrzeżeniem §3 ust. 8 i 9
6.    Karta plastikowa wydawana jest najpóźniej w terminie 30 dni od poprawnego wypełnienia Formularza na Stronie Internetowej. Karta elektroniczna w Aplikacji weryfikowana jest automatycznie, w innym wypadku czas oczekiwania na autoryzację do 24 godzin.
7.    Termin, o którym mowa w ust. 6 może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami technicznymi, o czym Absolwenci będą każdorazowo informowani drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
8.    Absolwent może wybrać jeden spośród aktualnie dostępnych wzorów graficznych Karty stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
9.    Odbiór Karty plastikowej następuje osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 (Informatorium na parterze), codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00, za okazaniem dokumentu tożsamości. 
10.    Kartę plastikową należy odebrać w okresie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu Karta zostanie zarchiwizowana. 
11.    W przypadku nieodebrania Karty w okresie do 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia ubieganie się o wydanie Karty możliwe będzie po wpłaceniu 25 zł na konto Realizatora Projektu. 
12.    Użytkownik Karty może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie, pod warunkiem zwrotu Karty plastikowej i złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 3 do Regulaminu. W przypadku Karty elektronicznej należy odinstalować aplikację. 
13.    Użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia prawa do korzystania z Karty każdorazowo na prośbę Partnera. 
14.    Okazanie dokumentu tożsamości konieczne jest jedynie w celu weryfikacji tożsamości 
a Partner nie ma prawa do spisywania żadnych informacji czy to z Karty czy z dokumentu tożsamości. Wszelkie próby takiego działania należy zgłaszać Realizatorowi. 
15.    Użytkownik Karty zobowiązany jest do upewnienia się przed skorzystaniem z usługi Partnera, że Karta i Przywileje do których upoważnia, są honorowane.

§5. Uniwersytet
1.    Jednostką odpowiedzialną za realizację Projektu Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego jest Centrum Współpracy z Otoczeniem.
2.    Do obowiązków Uniwersytetu należy w szczególności:
a)    wdrażanie, zarządzanie i monitoring Projektu;
b)    pozyskiwanie Partnerów;
c)    koordynacja działań promocyjnych dot. Projektu;
d)    udostępnianie aktualnych informacji o Projekcie, Partnerach i Przywilejach;
e)    realizacja postanowień Regulaminu oraz zawartych Umów Partnerskich;
f)    obsługa Karty Absolwenta, w szczególności jej zamawianie i dystrybucja.
3.    Uniwersytet zobowiązuje się do realizacji wszystkich ustaleń zawartych w Porozumieniach, zwłaszcza do promocji oferty Partnerów.

§6. Partner
1.    Obowiązkiem Partnera jest udzielanie Przywilejów Użytkownikom Karty, na zasadach 
na stronie Przywilejów i korzyści.
2.    Minimalny okres współpracy z Partnerem w ramach Projektu wynosi 6 miesięcy.
3.    Wyboru Partnerów dokonuje Realizator Projektu.
4.    Użytkownicy Karty mogą dodatkowo zgłaszać swoje propozycje współpracy oraz pomysły 
na adres e-mail: absolwent@uni.lodz.pl.
5.    Warunki współpracy między Uniwersytetem a Partnerem określa Porozumienie.
6.    Partner ma obowiązek umieszczenia w widocznym dla klientów miejscach oznaczeń 
dot. honorowania Karty.
7.    Partner ma prawo wycofać się z Projektu na zasadach określonych w Porozumieniu.
8.    W przypadku wycofania się Partnera z Projektu, Realizator zobowiązany jest 
do niezwłocznego poinformowania Użytkowników Karty o utracie bądź zmianie Przywilejów oferowanych przez danego Partnera poprzez umieszczenie takiej informacji na Stronie Internetowej.
9.    W przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu Projektu, Partner może zostać usunięty 
z Projektu a jego oferta usunięta ze Strony Internetowej.

§7. Przywileje
1.    Warunkiem przystąpienia Partnera do Projektu jest udzielanie Użytkownikom Karty specjalnych Przywilejów.
2.    Zakres Przywilejów jest ustalany indywidualnie z każdym Partnerem i opisany szczegółowo 
w Porozumieniu.
3.    Partner ma prawo do zmiany oferowanych Przywilejów wyłącznie za zgodą Uniwersytetu.
4.    Zmiana Przywilejów musi być potwierdzona przez Uniwersytet w formie aneksu 
do Porozumienia lub zawarcia nowego Porozumienia.
5.    Każda zmiana Przywilejów danego Partnera może nastąpić najwcześniej po upływie 
30-dniowego okresu, liczonego od dnia podpisania aneksu, podczas którego Uniwersytet zobowiązany jest do poinformowania Użytkowników o zmianie Przywilejów.
6.    Uniwersytet nie ponosi ewentualnych prawnych lub finansowych konsekwencji zmiany Przywilejów, na które mogą zostać narażeni Użytkownicy Karty.
7.    Wszelkie sytuacje sporne między Partnerem a Użytkownikiem Karty, zwłaszcza dotyczące korzystania z Przywilejów, rozstrzygane będą polubownie. 
8.    Lista aktualnych Przywilejów oraz wszelkie informacje o zmianie Przywilejów będą każdorazowo publikowane na Stronie Internetowej (https://www.uni.lodz.pl/strefa-absolwenta/karta-absolwenta).

§8. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych 
1.    Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. 
2.    W każdym przypadku Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych UŁ lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl.
3.    Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym  Karty Absolwenta, tj. następujące dane osobowe: 
 - nazwisko i imię, 
 - data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu
 - adres email,
 - informacje o ukończonych studiach, a także adres poczty elektronicznej oraz nazwa wydziału, kierunek i rok ukończenia studiów
będą przetwarzane za Pana/Pani zgodą w celu uczestnictwa w inicjatywach Programu Klubu Absolwenta i wydania Karty Absolwenta UŁ.
4.    Przetwarzanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w inicjatywach Klubu Absolwenta, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w pkt 3.
5.    Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Karty Absolwenta będą również przetwarzane za Pani/Pana zgodą w celu przesyłania newslettera Klubu Absolwenta w zakresie: informacji zamieszczanych na stronie www.uni.lodz.pl lub w aplikacji mobilnej Absolwent UŁ. 
6.    Przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail jest konieczne do przekazywania Pani/Panu newslettera, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację tego celu określonego w pkt 5. 
7.    Dane osobowe określone w pkt 3 zawarte na koncie Użytkownika Karty będą przetwarzane do czasu usunięcia konta w portalu Karty Absolwenta UŁ. Usunięcia konta można dokonać wysyłając e-mail o treści „Usunięcie konta” na adres absolwent@uni.lodz.pl.  
8.    Dane osobowe w postaci adresu e-mail przypisanego do newslettera Klubu Absolwenta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przesyłanie newslettera. Cofnięcia zgody można dokonać wysyłając e-mail o treści „Newsletter – Cofnięcie zgody” na adres absolwent@uni.lodz.pl, bądź korzystając z linku o anulowaniu subskrypcji zawartego w stopce newslettera. 
9.    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy. 
10.    Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zamknięcia Projektu lub do czasu Pani/Pana rezygnacji z udziału w Projekcie. Następnie będą one przechowywane przez okres 30 dni a po jego upływie zostaną one trwale usunięte.
11.    Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych; 
2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 
3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem; 
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
12.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§9. Strona Internetowa
1.    Do obowiązków Uniwersytetu należy informowanie o Projekcie za pośrednictwem Strony Internetowej www.uni.lodz.pl 
2.    Administratorem Strony Internetowej jest Realizator Projektu.
3.    Stronę Internetową uznaje się za podstawowe źródło aktualnych informacji o Projekcie, takich jak: lista aktualnych Partnerów, opis i zakres Przywilejów, informacje o wycofaniu się Partnerów z Projektu, informacje o zmianie Przywilejów, zmianach dotyczących Projektu, 
w tym jego Regulaminu oraz warunków korzystania z Karty.
4.    Informacje na temat Projektu będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem newslettera i profilu Facebook Karty Absolwenta UŁ (www.facebook.com/Absolwenci UniwersytetuLodzkiego) oraz Aplikacji mobilnej. 
5.    Wszelkie informacje dotyczące Projektu będą także udzielane w siedzibie Realizatora oraz 
za pośrednictwem innych mediów elektronicznych i wydawanych przez Uniwersytet materiałów promocyjnych ( w tym m.in. ulotki, plakaty, biuletyny).

§10. Postanowienia końcowe
1.    Projekt Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest bezterminowo, jednakże
może zostać zakończony w dowolnym momencie, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu uprzedzenia, podczas którego informacja o zakończeniu Projektu zostanie udostępniona Użytkownikom Karty za pośrednictwem newslettera oraz Strony Internetowej.
2.    W przypadku zakończenia Projektu wszelkie ustalenia zawarte między Partnerem
a Uniwersytetem ulegają unieważnieniu. Informacja o zakończeniu Projektu jest dostarczana Partnerom w formie pisemnej, ze wskazaniem daty zakończenia Projektu. 
3.    W przypadku zakończenia Projektu wszystkie wydane Karty zostają unieważnione.

Załączniki:
1. Wzór Porozumienia o współpracy z Partnerem.
2. Wzory graficzne Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego.
3. Oświadczenie Użytkownika o rezygnacji z udziału w Projekcie.

 

Pliki do pobrania

1. Podczas rejestracji pojawia się komunikat BŁĘDNY TOKEN

Rozwiązanie:
1) Odinstaluj aplikację.
2) Następnie usuń informacje o aplikacji: ustawienia -> aplikacje -> zarządzaj aplikacjami -> absolwent uł -> wyczyść dane
3) Ponownie zainstaluj aplikację. Podczas logowania powinien pojawić się ekran z wyborem metody logowania np. Google.

2. Nie znam numeru karty fizycznej.

Napisz do nas na: absolwent@uni.lodz.pl podając kierunek i rok ukończenia studiów.
 
Pamiętaj, że decydując się na kartę w formie aplikacji, stracisz możliwość korzystania z fizycznej karty

Po odbiór Kart Absolwenta zapraszamy do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38. 

Biblioteka czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 (W okresie obostrzeń związanych z pandemią - godziny pracy biblioteki mogą ulec zmianie).

ul. Narutowicza 68 
90-136 Łódź 
tel.  42-635-41-76 
e-mail: absolwent@uni.lodz.pl 

ZOSTAŃ PARTNEREM

Projekt Karta Absolwenta pomoże Ci dotrzeć do nowej grupy odbiorców Twojego produktu lub usługi. UŁ oferuje wsparcie marketingowe i promocyjne za pomocą aplikacji Absolwent UŁ. Za pomocą tego kanału komunikacji potencjalni klienci dowiedzą się o Twoich:

  • ofertach specjalnych
  • rabatach na pojedyncze usługi i wydarzenia
  • aktualnościach
  • wydarzeniach, które są umieszczane we wbudowanych w aplikacje kalendarzu