STREFA PRACOWNIKA

INSTRUKCJA SYSTEMU APD I OSA

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Rektora UŁ nr 130 z 14 kwietnia 2021 r.  w sprawie: oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i kończącej studia podyplomowe oraz zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w Uniwersytecie Łódzkim

Student NIE WGRYWA już oświadczenia o samodzielnym pracowaniu pracy.  Po wgraniu pracy do APD student zatwierdza oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy, którego treść będzie już w APD.

Bardzo proszę Państwa Promotorów o poinformowanie swoich studentów o nowej procedurze! Treść oświadczenia w APD przygotowana jest w wersji polsko i angielskojęzycznej.

Proszę zwrócić uwagę na procedurę antyplagiatową wskazaną w Zarządzeniu!


Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące zajęć zdalnych w Uniwersytecie Łódzkim


Instrukcja do systemu OSA

Instrukcja do APD

IDENTYFIKACJA WIZUALNA UŁ - MATERIAŁY DO POBRANIA

 Miło mi poinformować, że na stronie www.materialy.uni.lodz.pl udostępniliśmy komplet materiałów do pobrania w nowej identyfikacji wizualnej UŁ. Każdy Wydział posiada swój folder, dzięki czemu łatwiej będzie Państwu odnaleźć wszystkie niezbędne pliki.

Wśród gotowych projektów znajdziecie Państwo m.in.

  • logotypy (wersja polska i angielska),
  • wizytówki,
  • stopki mailowe,
  • prezentacje (w wersji polskiej i angielskiej),
  • plakaty,
  • roll-upy,
  • pisma,
  • zdjęcia profilowe, zdjęcie w tle i graficzne formatki do postów (Facebook).

Zachęcamy do pobierania i przekazywania tej informacji pracownikom Wydziałów i kołom naukowym.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z Brandbookiem – jest to rozszerzona księga znaku, a więc lista wskazówek i zasad poprawnego użytkowania nowej identyfikacji. Dokument ten jest szczególnie ważny dla osób, które zajmować się będą edycją plików graficznych.

Jesteśmy różnorodną społecznością dążącą do prawdy z poszanowaniem wolności. Kierujemy się zaangażowaniem, odpowiedzialnością, współpracą i wzajemnym szacunkiem. Czerpiąc z tradycji uniwersyteckich i naszej historii odważnie patrzymy w przyszłość. Proponujemy wizję Uniwersytetu Łódzkiego jako nowoczesnej uczelni realizującej pionierskie badania naukowe, „uwalniającej umysły” kolejnym pokoleniom studentów oraz mającej realny wpływ na rzeczywistość i społeczeństwo. 

Robimy „dobrą robotę” w czym wspiera nas pasja tworzenia, odwaga, chęć czynienia dobra i odpowiedzialność za przyszłość.  

NASZE WARTOŚCI

ODWAGA

Jesteśmy kreatywnie, niezależnie myślącymi ludźmi. Nasze postawy wynikają z konsekwentnego dążenia do zrozumienia otaczającego świata. Odważnie rozwijamy naukę nie poddając się chwilowym trendom.

CIEKAWOŚĆ

Jesteśmy otwarci i silnie związani ze swoim otoczeniem. Centrum naszych zainteresowań i dociekań są relacje między człowiekiem a światem i relacje między ludźmi.

ZAANGAŻOWANIE

Wierzymy, że „doba robota” kształtuje podstawy dla zrównoważonego rozwoju i angażuje społeczności. Uprawiamy rzetelną i odpowiedzialną naukę. Podejmujemy świadomy wysiłek, który zapewni lepsze warunki do życia kolejnym pokoleniom.

WSPÓŁPRACA

Dzielimy się doświadczeniami i wiedzą. Czerpiemy siłę z różnorodności i tradycji wielokulturowości. Poszukujemy dobrych partnerów do tworzenia i rozwoju świadomej, odpowiedzialnej nauki oraz kultury – jednocześnie angażującej i zaangażowanej społecznie.

SZACUNEK

Naszą siłą jest różnorodność. Fundamentami działań są szacunek i zrozumienie dla odmiennych opinii i postaw. Otwartość kulturowa i światopoglądowa tolerancja pozwalają nam budować podstawę dialogu i twórczych sporów, będących filarem dla uprawiania rzetelnej, dobrej nauki.

KONSEKWENTNIE BUDUJEMY STATUS UCZELNI BADAWCZEJ

STAWIAMY NA INTENSYFIKACJE UMIĘDZYNARODOWIENIA I USIECIOWIENIA W OBSZARZE NAUKI ORAZ HARMONIJNY ROZWÓJ NAUKOWY MŁODYCH BADACZY W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z DOŚWIADCZONYMI NAUKOWCAMI.

NAUKA I DYDAKTYKA SĄ DLA NAS NIEROZŁĄCZNE

REALIZUJEMY MODEL KSZTAŁCENIA OPARTY NA BADANIACH NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM, WSPIERAJĄC PRZY TYM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W ROZWIJANIU KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH, CYFROWYCH ORAZ W ZBIERANIU DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ.

ODWAŻNIE PODEJMUJEMY WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

CHCEMY, ABY WYNIKI NASZYCH BADAŃ MIAŁY ZNACZENIE DLA ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, A NASZA WIEDZA ORAZ DOŚWIADCZENIE SŁUŻYŁY UMACNIANIU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KSZTAŁTUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ I UTRWALAJĄCEJ IDEĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

NIE POZOSTAJEMY OBOJĘTNI

ANGAŻUJEMY SIĘ W PROJEKTY WSPIERAJĄCE NASZĄ SPOŁECZNOŚĆ ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA. KREUJEMY AKTYWNE POSTAWY, ZMIENIAMY TO, CO ZMIAN WYMAGA.

DBAMY O KOMFORT PRACY I BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIENIA

WAŻNY JEST DLA NAS ROZWÓJ ORAZ RELACJE W ZESPOLE. DZIAŁAMY Z SZACUNKIEM DLA LUDZI, ICH SYTUACJI I POGLĄDÓW. PRZYSŁUGUJĄCE NAM BENEFITY PRACOWNICZE POZWALAJĄ NA AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WSPÓLNIE Z RODZINĄ LUB PRZYJACIÓŁMI.